TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

 

PHSR

pdfPROGRAM HOSPODÁRSKEHO  A  SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE STAŠKOV NA ROKY 2023+2.95 MB

 

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE STAŠKOV 2021 - 2030

pdfKomunitný plán sociálnych služieb Obce Staškov 2021 - 2030

 

PLATNÉ VZN OBCE STAŠKOV

Platné VZN obce Staškov od 01.01.2023

pdfDodatok č.4 k VZN č. 01/2020 obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia65.31 KB

pdfVšeobecné záväzné nariadenie č.1/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Staškov303.61 KB

pdfVšeobecné záväzné nariadenie č. 4/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Staškov875.56 KB

pdfVšeobecné záväzné nariadenie č. 3/2022 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Staškov1.12 MB

pdfDodatok č.3 k VZN č. 01/2020 obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia278.95 KB

pdfVšeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania382.10 KB

docxPríloha č.2: Žiadosť o byt

docxPríloha č.3 : Čestné prehlásenie

pdfVšeobecné záväzné nariadenie č. 2/2022 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu645.02 KB

pdfVšeobecné záväzné nariadenie č. 1/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Staškov

Prílohy k VZN č.01/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Staškov

docxPríloha č. 1.- Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste18.85 KB

docxPríloha č.2 - Čestné vyhlásenie

docxPríloha č. 3 - Pokyn č.1 k vyplneniu žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta

pdfVšeobecné záväzné nariadenie č. 2/2021 o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v obci Staškov

pdfVšeobecné záväzné nariadenie č.3/2021 o Záväznej časti Zmeny a doplnky č.1 - Územný plán obce Staškov

pdfVšeobecné záväzné nariadenie č.4/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Staškov

docxPríloha č. 1 - Oznámenie o vzniku - zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

docxPríloha č. 2 - Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie

docxPríloha č. 3 - Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Fyzické osoby

docxPríloha č. 4 - Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Právnické osoby a podnikatelia

pdfVšeobecné záväzné nariadenie č. 5/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Staškov

pdfVšeobecné záväzné nariadenie č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Staškov

pdfVšeobecné záväzné nariadenie č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Staškov 

Prílohy k VZN č. 03/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Staškov

docxPríloha č. 1 - Oznámenie o vzniku - zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie 

docxPríloha č. 2 - Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie 

docxPríloha č. 3 - Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Fyzické osoby 

docxPríloha č. 4 - Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Právnické osoby a podnikatelia 

pdfVšeobecné záväzné nariadenie č. 4/2020 o miestnom poplatku za rozvoj 

pdfVšeobecné záväzné nariadenie č. 5/2020 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Staškov 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

pdfVšeobecne záväzné nariadenie 8/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Staškov

pdfDodatok č. 9 k VZN č. 8/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Staškov - platné od 1.1.2021

pdfVšeobecné záväzné nariadenie Obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Staškov č. 1/2020 -platné od 01. 6. 2020

pdfPríloha č. 1 k VZN o určení výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení - platné od 26.02.2021

pdfVZN č. 7/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Staškov

pdfVšeobecne záväzné nariadenie o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Staškov

pdf VZN obce Staškov o správnych poplatkoch

pdf Dodatok č. 1 k VZN, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Staškov

pdfVšeobecne záväzné nariadenie obce Staškov, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Staškov

pdfVšeobecne záväzné nariadenie o podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania

pdfVšeobecne záväzné nariadenie o vodení a držaní psov na území obce Staškov

pdfVšeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov v obci Staškov

pdfVšeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce Staškov

pdfVšeobecne záväzné nariadenie obce Staškov o evidencii pamätihodností obce Staškov

pdfVšeobecne záväzné nariadenie o miestnom referende obce Staškov

pdfVšeobecne záväzné nariadenie o podmienkach podnikania, určení predajného a prevádzkového času v predajniach a prevádzkach

pdf VZN obce Staškov o používaní miestnych komunikácií v katastrálnom území obce Staškov

pdf Všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Staškov

pdf Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri ZŠ Staškov na školský rok v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Staškov

pdfVšeobecne záväzné nariadenie obce Staškov o školskom obvode Základnej školy v Staškove

pdfVZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Staškov

pdf Všeobecne záväzné nariadenie o udržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území obce Staškov

pdfDodatok č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy Staškov

pdfVZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ, pri ZŠ Staškov na šk rok v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Staškov

 

STARÉ PHSR

pdfPROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE STAŠKOV NA ROKY 2015 - 2022


STARÉ VZN OBCE

pdfDodatok č.2 k VZN č. 01/2020 obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia278.68 KB

pdfPríloha č. 1 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení  

pdfDodatok č. 7 k VZN č. 8/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Staškov

pdfDodatok č. 6 k VZN obce Staškov č. 8/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Staškov

pdfDodatok č. 3/2017 k VZN č. 8/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Staškov

pdf Dodatok č. 2 k VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Staškov

pdfDodatok č. 1 k VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Staškov

pdfVZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Staškov 

pdfDodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Staškov - platný od 15.7.2020

pdfVZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Staškov 

VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Staškov 

pdfVšeobecne záväzné nariadenie obce Staškov č. 2/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Staškov

pdfVNZ o miestnych daniach a poplatkoch pre rok 2011
- príloha: Oznámenie k dani z nehnuteľnosti vznik-zánik daňovej povinnosti

pdfVNZ o nakladaní s odpadmi

pdfVNZ o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov na území obce
- príloha 1: Žiadosť o príspevok na dopravu
- príloha 2: Vyúčtovanie príspevku na dopravu
- príloha 3:  Projekt na úpravu a obnovu rodinných pomerov
- príloha 4: Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných vzťahov
- príloha 5: Zúčtovanie finančného príspevku na úpravu a obnovu rodinných vzťahov
- príloha 6: Vzor potvrdenia o návšteve dieťaťa v detskom domove

 


ROK 2012

pdfVZN__2012_Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
pdfVZN č.2/2012 - o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom Obce Staškov
pdfVZN č. 3/2012 - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Staškov

pdfVZN obce Staškov o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ Staškov 588117.49 KB

 


ROK 2013

pdfVZN Obce Staškov - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Obci Staškov pre rok 2013

 

ROK 2014

pdfVZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Staškov 186.54 KB

 

ROK 2015

pdfVZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Staškov

pdfVZN - MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

pdfVZN o zrušení CVČ

pdfPríloha č. 1k VZN obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia