KALENDÁR ZBEROV A PREPRÁV NA ROK 2021

 

xlsKalendár zberov a prepráv na rok 2021

pdf Všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Staškov

pdfZverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020

 

Malá kompostáreň

Curver Komposter 470 lZapojte sa do zberu biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý sa koná v obci Staškov 

Biologicky rozložiteľný odpad môžete odovzdať na zberné miesto "Malá kompostáreň obce Staškov" umiestnenej v oplotenom areáli FK Slávia Staškov na pozemku s parcelným číslom: CKN 1255 v katastrálnom území obce Staškov.

Malá kompostáreň je miesto, na ktorom môžu výlučne len obyvatelia obce Staškov odovzdať biologicky rozložiteľný odpad, ktorý je rastlinného pôvodu a pochádza z katastrálneho územia obce Staškov.

Obyvatelia obce Staškov môžu bezplatne odovzdať predmetný tzv. zelený odpad, do ktorého patria: kvety, tráva, lístie, vypletá burina, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, a to poštiepkované alebo je možnosť poštiepkovať konáre do priemeru 5 cm.

Do malej kompostárne nepatria odpady obsahujúce nerozložiteľné prímesi, hnilé ovocie, cudzorodé látky, ropné, mastné látky a zvyšky živočíšneho pôvodu. 

 

pdfPREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

pdfDodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Staškov 

Scan2020 07 14 081333

 

 

Zber šatstva 

odpady

Oznamujeme občanom, že v prípade ak chcú odovzdať staré šatstvo, textílie môžu odovzdať do zberných nádob pri Tesle alebo na Polgrúni pri Jednote. V prípade, ak sú kontajnery plné môžete odovzdať po telefonickom dohovore na tel: na : 0948 610 807 do zberných nádob v areáli FK Slávia Staškov.

Chceli by sme požiadať občanov, aby okolo kontajnerov zo starým šatstvom nerobili neporiadok, nedávali vrecia mimo kontajner./týka sa to zberných nádob pri Tesle a na Polgrúni pri jednote/ Ďakujeme

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Olej z kuchyne patrí do separovaného zberu, preto Naša obec v spolupráci s Trafin Oil SK sa zapojila do zberu použitého kuchynského oleja.

Systém separovaného zberu
Zapojiť sa môže každá domácnosť, každý z nás má možnosť spraviť niečo dobré pre naše životné prostredie.

Prečo separovať olej?              
Zber použitého kuchynského oleja sa radí k spôsobom ochrany životného prostredia. Použitý rastlinný olej je možné recyklovať, a tým znižovať negatívne dopady odpadov na prostredie, v ktorom žijeme.

Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja:
- použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu,
- recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečisteniu povrchových
  a podzemných vôd,
- použitý jedlý olej  upcháva žumpu a kanalizáciu a slúži ako potrava
  hlodavcom,
- použitý olej je možné plnohodnotne využívať na výrobu biopalív,
  čím sa znižuje závislosť na rope!

  • Čo zbierať: vhodné sú všetky rastlinné oleje a rastlinné tuky, ktoré zostávajú v domácnosti ako odpad po príprave jedál. Olej pred odnesením do zberu je treba prefiltrovať (precediť) alebo inak očistiť od nečistôt.
  • Čo nezbierať: olejové zvyšky znehodnotené vodou. Použitý olej nesmie obsahovať chemické prvky, vodu, saponáty a pod.


Do čoho olej zbierať?
Ideálnou nádobou na zber oleja z domácnosti je pôvodná olejová PET (umelohmotná)
fľaša, tá, v ktorej ste olej domov z obchodu doniesli. Pokiaľ nemáte takúto fľašu k dispozícii,
vhodná je akákoľvek iná PET fľaša. Zberná fľaša by pred naliatím odpadového oleja mala
byť čistá a suchá.

OLEJ NALIEVAJTE VYCHLADNUTÝ !!!


Čo s fľašou plnou použitého oleja?
Uzavretú fľašu doneste na Obecný technický podnik, treba vopred volať tel: 041/4302726, 0948 610 807,0940 526 150 alebo môžete nechať PET fľašu na obecnom úrade v čase úradných hodín.

 

 

 

Triedenie odpadu kovy:

 

Video hovorí o tom, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu kovov, ale aj to, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom: Video nájdete tu: https://lnk.sk/fka0

 

 

 

________________________________________________________________________

 

pdfTriedenie odpadu

 

zber

pdfZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA  použitých batérií a akumulátorov 

pdf Správne stláčanie odpadu pred vyhodením 

pdfPlagát o tom, čo do triedeného zberu nepatrí 

pdfČo nepatrí do plastu, ale do veľkoobjemového odpadu

pdfMotivačný plagát

DSC 0167

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo informačné letáky o tom, ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu, ako si doma môžete vyrobiť kvalitný kompost a využiť ho, ako funguje komunitné kompostovanie, ako využiť biologický rozložiteľný odpad na záhrade a 10 tipov ako neplytvať potravinami.

pdf1. Kompostovanie

pdf2. Komunitné kompostovanie

pdf3. Desať tipov ako neplytvať potravinami

pdf4. Predchádzanie vzniku odpadov v domácnostiach

pdf5. Využitie biologického odpadu na záhrade

 

pdfPlagát ENVI-PAK

 

 

 

plagát pneumatiky