TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

ROK 2023

FT2 231


logo2

Názov projektu : Verejné parkovisko za budovou zdravotného strediska

Miesto realizácie: Obec Staškov

Cieľ projektu: zvýšenie bezpečnosti dopravy v okolí Obecného úradu Staškov a zdravotného strediska.

Výška NFP: 100 000,00 EUR

Oprávnené výdavky: 105 263,16 EUR      

 

Popis projektu: predmetom projektu je vybudovanie parkoviska za Obecným úradom Staškov a za budovou zdravotného strediska. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia miestnych komunikácii, ktoré vedú k parkoviskám, osadenie chodníkov pre chodcov a nového verejného osvetlenia v okolí parkovísk. Zároveň budú vybudované aj parkovacie miesta pre imobilných návštevníkov, nakoľko takéto miesta v centra obce nie sú.


 

 Ozn

 

Názov projektu :                                Úprava priemyselného areálu obce Staškov na zberný dvor

Kód projektu v ITMS 2014+ :           310011BVC1

Miesto realizácie projektu :              Obec Staškov

Zmluvná výška NFP:                                     415 144,06 EUR

Časová realizácia projektu:               2023 

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov na území obce Staškov.

Hlavné aktivity projektu:

 1. Triedený zber komunálnych odpadov

Predmetom aktivity sú stavebné práce a nákup manipulačnej techniky na zabezpečenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Staškov.

Projekt je zameraný na triedený zber nasledujúcich zložiek odpadov:

 • Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad parkov vrátane odpadu z cintorínov (20 02 01)
 • Drobný stavebný odpad (20 03 08)
 • Objemný odpad (20 03 07)
 • Šatstvo (20 01 10)
 • Textílie (20 01 11)

Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu kapacity a množstva triedených zložiek komunálneho odpadu. Merateľné ukazovatele:

 • Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov bude 321,18 t/rok
 • Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu bude 321,18 t/rok

 

Druh projektu:  dopytovo orientovaný projekt

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

 

 

ROK 2022

logo2  

Názov projektu :                               Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy – Staškov s.č. 364

Kód projektu v ITMS 2014+ :           310041BSV8

Miesto realizácie projektu :              Obec Staškov

Zmluvná výška NFP:                          257 881,72  EUR

Časová realizácia projektu:              od 09/2022 – 07/2023

 

Projekt ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ – STAŠKOV s. č. 364 je zameraný na realizáciu opatrení vedúcich k zníženiu celkovej potreby a spotreby energií pri prevádzke materskej školy v obci Staškov.

Opatrenia realizované na budove:

 • zateplenie obvodového plášťa
 • zateplenie strešného plášťa
 • výmena otvorových konštrukcií
 • výmena svietidiel
 • modernizácia vykurovania
 • vzduchotechnika a rekuperácia .

Realizáciou projektu v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmeru budú dosiahnuté plánované hodnoty merateľných ukazovateľov.

 

Druh projektu:  dopytovo orientovaný projekt

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

                                                            

 

ROK 2020

Požiarna zbrojnica DHZ Staškov s.č 277

Dotácia poskytnutá z Ministerstva vnútra SR vo výške 11 089,-€

__________________________________________________________________________________________________

BEZPLATNÉ PRIPOJENIE NA WI-FI V OBCI STAŠKOV

Obec Staškov získala poukaz v hodnote 15 000€ na vybudovanie Free wifi siete „WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v obci Staškov“, ide o bezplatné pripojenie Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch:

- Pred úradom,
- Pred poštou,
- Pred zdravotným strediskom,
- Pred  kostolom,
- Pred Starou školou,
- Základná škola-multifunkčné ihrisko,
- Ihrisko FK Slávia Staškov-prístrešok,
- Ihrisko FK Slávia Staškov - tribúna,
- Pred Rodným domom Jozefa Kronera,
- Materská škola- ihrisko,
- V priestoroch OÚ Staškov,
- V Kultúrnom dome Jozefa Kronera Staškov,
- Zdravotné stredisko – čakáreň.

Sieť - WiFi4EU

 wifi4eu

ROK 2019

 

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských učební v ZŠ Staškov

 

loga

 

Názov projektu: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských učební v ZŠ Staškov

Cieľ projektu:

Obstaranie jazykovej učebne – vybavenie

Obstaranie školskej knižnice – vybavenie

Obstaranie biologicko-chemickej učebne

Obstaranie fyzikálnej učebne

Obstaranie polytechnickej učebne – vybavenie a stavebné úpravy

Obstaranie IKT učebne- obstaranie vybavenia

Stavebno – technické úpravy učební        

Výška NFP: 112 583,95 EUR

Oprávnené výdavky: 118 509,42 EUR                  

Popis projektu: V rámci realizácie sa projektu sa realizovali stavebno – technické úpravy učební      IKT, jazyková učebňa ,

biologicko – chemická, fyzikálna a knižnice. Do jednotlivých učební a knižnice bolo zabezpečené IKT vybavenie, nábytok,

didaktické pomôcky, výučbový program. Do knižnice boli obstarané nové knižné tituly.    

__________________________________________________________________________________________________________________________

logo cyklotrasa

Názov projektu :                                Cyklocestou cez hranice dedičstva

Vedúci partner:                                  Obec Staškov

Hlavný cezhraničný partner:             Město Jablunkov

Kód projektu v ITMS 2014+ :           304020P633

Operačný program:                           304000 – Interreg V-A Slovenská republika –
                                                           Česká republika

Spolufinancovaný z:                          Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                                       2 Kvalita životného prostredia

Špecifický cieľ:                                 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného                  
                                                          dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného                        
                                                          regiónu

 

Celkové oprávnené výdavky vedúceho partnera a hlavného cezhraničného partnera:
608 570,38  EUR

Časová realizácia projektu:               02/2019 - 04/2020

Projekt rieši výstavbu/rekonštrukciu cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry.

Predmetom projektu je:

 • vybudovanie alebo zmodernizovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov v celkovej dĺžke 1,39 km u vedúceho partnera – Obec Staškov
 • vybudovanie alebo zmodernizovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov v celkovej dĺžke 0,52 km u hlavného cezhraničného partnera – Město Jablunkov

                           

_________________________________________________________________________________________________________

Zníženie kriminality a výtržníctva v obci Staškov pomocou doplnenia kamerového systému

logo ministerstvo vnútramin.vnútraprevencia kriminality

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

Dotácia poskytnutá z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky- Okresný úrad Žilina -
z programu OD60103.39385 vo výške 5 000€

Ide o doplnenie 10 ks kamier v obci Staškov

- priestor futbalového ihriska - 4ks

- priestor MŠ Staškov - 4 ks 

- priestor zadná časť OÚ - 2ks

_______________________________________________________________________________________________

 Zníženie energetickej náročnosti budovy č. 588

Dotácia poskytnutá z Environmentálneho fondu vo výške 50 000€

Dotácia bude použitá na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Staškov. 

Vykonané budú nasledovné práce:

- Zateplenie strechy povalového priestoru - doteplenie priestoru 1 vrstvou minerálnej vlny hr. 100mm,

- Zateplenie stropu 1.PP - zateplenie podhľadu stropu 1 vrstvou minerálnej vlny hr. 100mm

- Výmena otvorových konštrukcií - dvere vonkajšie - 7ks, balkónové dvere 5ks, okná 58 ks. 

 

____________________________________________________________________________________________

 

  Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Staškov

Dotácia poskytnutá z Environmentálneho fondu vo výške 80 000€

Dotácia bude použitá na zakúpenie 1 ks nového zametacieho vozidla HAKO Citymaster 1250 Plus C (multifunkčné vozidlo na zabezpečenie údržby verejných 

priestranstiev, zametanie a polievanie chodníkov a miestnych komunikácií)

 

__________________________________________________________________________________________

 Výmena oplotenia na futbalovom ihrisku

Dotácia poskytnutá z Ministerstva financií vo výške 10 000€

 

__________________________________________________________________________________________

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 

"Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program "Podpora rozvoja športu na rok 2019"

Dotácia poskytnutá z Úradu vlády SR vo výške 10 000€

20200512 10394720200512 104025

ROK 2018

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy s. č. 90 v obci Staškov 

Dotácia poskytnutá z Ministerstva životného prostredia SR vo výške 149 098,67€

pngInfo

 

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Staškov

Dotácia poskytnutá z Ministerstva životného prostredia SR vo výške 110 200€

pdfInfo

 

Stavebné úpravy priestorov prevádzkovej budovy pre účely DHZ Staškov

Dotácia poskytnutá z Ministrestva vnútra SR vo výške 30 000€

 

Obnova oplotenia cintorína a nová brána

Dotácia poskytnutá z Ministerstva financií SR vo výške 7000€

 

Futbalový klub dobudovanie futbalovej infraštruktúry

Dotácia poskytnutá zo Slovenského futbalového zväzu vo výške 13 000€

 

Novostavba 15 b.j. v obci Staškov

Dotácia poskytnutá z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 260 790€
Dotácia na prístupovú komunikáciu vo výške 5 880€

 

Dotácia hasiči

 Dobrovoľná požiarná ochrana SR poskytla finančný príspevok vo výške 3000 € pre DHZ obce Staškov

Kronerov pohár

Dotácia na "Kronerov pohár"  poskytnutá zo Žilinského samosprávneho kraja vo výške 1018€
Dotácia na "Kronerov pohár" poskytnutá z Mikroregiónu Horné Kysuce vo výške 200€

 

Dotácia divadlá

Dotácia poskytnutá z Fondu na podporu umenia vo výške 1500€

 

ROK 2017

 Rekonštrukcia podlahy telocvične

Dotácia poskytnutá z Okresného úradu Žilina odbor školstva vo výške 25 000€

 

Dotácia hasiči

Dobrovoľná požiarná ochrana SR poskytla finančný príspevok vo výške 3000 € pre DHZ obce Staškov
Žilinský samosprávny kraj poskytol dotáciu vo výške 500€ pre DHZ obce Staškov 

 

Kronerov pohár

Dotácia na "Kronerov pohár" poskytnutá zo Žilinského samosprávneho kraja vo výške 1100€

Dotácia na "Kronerov pohár" poskytnutá z Mirkoregiónu Horné Kysuce vo výške 100€

 

Po Kronerovej ceste

Dotácia poskytnutá zo Žilinského samosprávneho kraja vo výške 900€

 

Dotácia divadlá

Vo výške 1 500€ z Fondu na podporu umenia

 

ROK 2016

Nová materská škola v obci Staškov

5. septembra 2016 navštívili jej priestory prví žiaci.

DSCN5611   DSC 0021

Zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva SR obec získala finančnú dotáciu na výstavbu novej materskej školy.

Dotácia predstavuje:  120 000 €.

Vlastné prostriedky:    32  000 €.

 

Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom

Úrad vlády Slovenskej republiky poskytol obci finančnú dotáciu z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na kapitálové výdavky na realizáciu výstavby multifunkčného  ihriska.

Celková cena za vykonanie diela: 72 424,48 EUR

Výška poskytnutej dotácie: 40 000,- , vyčerpané prostriedky:  39 973,32 EUR

Vlastné zdroje: 32 451,16 EUR

 

Oprava havarijného stavu strechy telocvične

Prostredníctvom Okresného úradu Žilina, odbor školstva obec získala dotáciu 50 000,- na opravu havarijného stavu strešnej konštrukcie telocvične ZŠ.


Cesta nás tam dovedie 

Dotácia poskytnutá z Ministerstva pôdohospodárstva SR vo výške - 38 206,88€

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poskytlo obci finančnú dotáciu na vybudovanie prístupovej cesty s obrátiskom ku Rodnému domu Jozefa Kronera.

Projekt pod názvom "Cesta nás tam dovedie" bol realizovaný v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR  2007 - 2013 /Staškov - Komorní Lhotka/


Modernizácia verejného osvetlenia 

Dotácia poskytnutá z Ministerstva pôdohospodárstva SR vo výške - 368 250 €, 1774€

výmena a doplnenie  svietidiel a výložníkov

- zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia

- zníženie nákladov na údržbu verejného osvetlenia

 

INFO WEB

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dobrovoľná požiarná ochrana SR poskytla finančný príspevok vo výške 700 € pre DHZ obce Staškov na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

Kronerov pohár

Žilinský samosprávny kraj poskytol finančnú dotáciu vo výške 1 100 EUR na realizáciu podujatia: „Kronerov pohár“.

Podujatie „Kronerov pohár“ podporila sumou 100 € aj organizácia Mikroregión Horné Kysuce.

________________________________________________________________________________
ROK 2015:

Kronerov pohár

Žilinský samosprávny kraj poskytol finančnú dotáciu vo výške 900 EUR na realizáciu podujatia: „Kronerov pohár“.

Podujatie „Kronerov pohár“ podporila sumou 100 € aj organizácia Mikroregión Horné Kysuce.

 

Po Kronerovej ceste 2

Obec získala dotáciu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 800 EUR na prípravu a realizáciu projektu Po Kronerovej ceste 2, divadelnej prehliadky konanej na počesť staškovského rodáka, herca Jozefa Kronera.

 

Kamerový systém v obci Staškov

logo

"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality"

Obci Staškov bola schávlená finančná dotácia z rozpočtových prostriedkov poskytovateľa, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu Žilina  (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Žilina - z programu 0D60103.31464 - prevencia kriminality podľa zákona č. 473/2013 Z. z. o štatnom rozpočte na rok 2014, podľa § 10 ods. 1 zákona č. 583/2008 Z. z. a podľa uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminaliry č. 1 zo dňa 10.10. 2014) na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality "Kamerový systém v obci Staškov".

Poskytovateľ poskytol príjemcovi dotáciu v zmysle schváleného projektu vo výške:       9000 EUR

Celková cena za vykonanie diela bude:   11 311,80 EUR

Počet kamier: 10

Kamery sú umiestnené:

 • Obecný úrad - 2 ks
 • Cintorín - 2 ks
 • Základná škola - 3 ks
 • Technický podnik - 2 ks
 • Kronerov dom - 1 ks

 

Projekt s názvom "Po Kronerovej ceste"

Bez názvu

 

Obci bola schválená finančná dotácia k projektu s názvom "Po Kronerovej ceste" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013. V tomto prípade ide o cezhraničnú spoluprácu obce Staškov a Valašskej Bystřice zameranú na kultúrny rozvoj.
Je spojený s prehliadkou 4 ochotníckych divadiel - jeden domáci, jeden slovenský a 2 české spolu s výstavou fotografií a informácií o jednotlivých divadelných súboroch z archívov partnerov. Prehliadka bola súčasťou Kronerových dní, 43. ročníka, ako nové podujatie osláv v Staškove. Po skončení osláv sa realizovala rekonštrukcia divadelnej sály v Dome kultúry v Staškove - rekonštrukcia osvetlenia, oponovej a javiskovej techniky, ozvučenia, elekt. rozvodov, kúrenia. V aktivite je zahrnutý aj proces verejného obstarávania na stavebné práce. Predpokladaný termín realizácie je 07/2014 - 11/2014.

Náklady schváleného rozpočtu spolu predstavujú 84 662,75 €.

Rekonštrukcia javiskovej techniky - 44 317,70 €

Elektroinštalácie - 13 999,03

Kúrenie - 12 110,42 €

Propagačná brožúra

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Rok 2014 :

"Víta Vás Staškov a Horní Lomná"

 

unnamed       unnamed1        unnamed2

Na základe splnenia podmienok poskytnutia pomoci a podpore v súlade s § 14 a nasl. zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, bola obci schválená žiadosť s názvom "Víta Vás Staškov a Horní Lomná", predložená v rámci 15. výzvy Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013.Činnosti a výstupy budú nadväzovať na zrealizovaný projekt medzi obcou Staškov a Horní Lomnou, podstatou ktorého bolo vybudovanie turisticko-náučného chodníka. /Turistický naučný chodník Jozefa Kronera/

V rámci projektu budú vyhotovené:

Propagačná brožúra k zaujímavostiam obcí Staškov a Horní Lomná v počte 1666 ks 

Propagačné predmety - pohľadnice v počte 600 ks 

Propagačné predmety - pamätné mince rodného domu Jozefa Kronera v počte 200 ks 

Propagačné predmety - kalendár závesný v počte 1000 ks 

Celkové oprávnené výdavky mikroprojektu sú schválené vo výške 8 508,00 EUR.

Spolufinancovanie zo zdrojov EÚ  7231,80 €

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 850,80 €

Spolufinancovanie z rozpočtu obce 425,40 €

Termín realizácie: 01. 06. 2014 - 31. 10. 2014

 

Monografia obce Staškov 1614-2014

Obec  získala zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom  rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na kultúrnu a voľnočasovú kultúrnu aktivitu a na vzdelávací program v kultúre dotáciu v sume 10 000 €. Dotácia sa týka vydania monografie obce Staškov.

 

Staškov 400-ročnica - príprava a realizácia projektu

Obec Staškov získala zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na kultúrnu tvorivosť a voľnočasovú kultúrnu aktivitu a na vzdelávací program v kultúre dotáciu vo výške 2000 €.  Využitá bola na činnosti spojené s oslavami 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci Staškov.

13. - 14. septembra 2014 - prebiehali oslava 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci Staškov.

 

Turisticko-náučný chodník Jozefa Kronera

loga

 

 

 Podstatou projektu bolo vybudovanie turistického chodníka  od Obecného úradu v Staškove až po hranicu s obcou Horní Lomná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013.

Celkové oprávnené výdavky boli 30 392,92 EUR.

Trasa chodníka vedie od Obecného úradu v Staškove popri Kysuci okolo školy cez lávku k stanici , okolo Kronerovho domu, do Uhrového potoka na Vrchmosty, cez Lazy do Mravcov až ku kaplnke v Jelitove, smerom za Bahanu, na Backovu až ku kaplnke Klin. Celková dĺžka chodníka je cca 16 km. Chodník bol plánovaný po jestvujúcich cestách a chodníkoch, neboli budované žiadne nové spevnené plochy, boli len odstránené konáre a kríky zasahujúce do trasy. 

V rámci projektu boli okolo trasy vybudované a umiestnené nasledovné objekty a zariadenia :

 • Detské ihrisko s odpočívadlom pri základnej škole
 • Prestrešenie prameňa na Zimnej vode
 • Informačné tabule – 9ks
 • Smerovníky – 8ks
 • Lavičky – 11ks
 • Odpadové koše – 5ks

      Trasa je vyznačená značkami na stromoch v počte 100 ks.

     V rámci projektu bolo vydaných 1000 ks informačných brožúr s mapou. Stavebnú časť realizovala firma Tempro, s.r.o. Čadca. Slávnostné otvorenie chodníka sa uskutočnilo v sobotu 24.5. 2014.

 

 F O T O G A L É R I A 

pdf  Mapa chodníka919.17 KB

- Dotácia z Úradu práce , sociálnych veci a rodiny Čadca na rozvoj miestnej zamestnanosti / zamestnanie 4 pracovníkov na dobu 9 mesiacov za účelom kosenia , čistenia a úpravy verejných priestranstiev/ - 15 546,24 Eur
- Dotácia z Úradu práce , sociálnych veci a rodiny Čadca na podporu miestnej zamestnanosti – administratívny pracovník /výkup pozemkov/ – 4 108,86 Eur

 

Rok 2013:

- Dotácia z Úradu práce , sociálnych veci a rodiny Čadca – podpora zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami v obci Staškov – 24 916,66 Eur /čistenie korýt miestnych potokov a úprava brehov, čistenie odvodňovacích rigolov okolo miestnych komunikácii/

- Dotácia z Ministerstva dopravy , výstavby a regionálneho rozvoja SR na opravu miestnych asfaltových  komunikácii – 8 069,47 Eur
- Dotácia z Úradu práce , sociálnych veci a rodiny Čadca na podporu miestnej zamestnanosti – technický pracovník – 4 108,86 Eur
- Dotácia z VÚC Žilina na organizáciu Kronerovho pohára 2013 – 900 Eur
- Dotácia od Nadácie SPP na založenie Detského folklórneho súboru Staškovienka – 971,28 Eur
- Dotácia z rezervy predsedu vlády SR na vybudovanie parkovacích miest pred budovou polyfunkčného domu – 10 000 Eur
- Projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 :

„Nadväzujemena úspešnú slovensko – poľskú spoluprácu Kroner – Kaminska" – 40 101 Eur.

F o t o g a l é r i a


V rámci projektu bolo obstarané :

- rekonštrukcia vestibulu kultúrneho domu na výstavnícké priestory , rekonštrukcia webovej stránky obce,
-dataprojektor , premietacie plátno , dva párty stany, záhradné stoly – 3ks , záhradné lavice – 30 ks, 
-propagačná brožúra – 1000ks , pohľadnice – 1000 ks , materiály na výstavu , pozvánky , plagáty ,
-propagačné predmety , poháre pre víťazov na hasičskej súťaži a Kronerovom pohári

 

Rok 2012:

- Dotácia z Ministerstva vnútra SR na odstránenie následkov snehovej kalamity – 9 539,60 Eur
- Dotácia z Úradu práce , sociálnych vecí a rodiny Čadca – podpora zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami v obci Staškov – 55 809,48 Eur /čistenie korýt miestnych potokov a úprava brehov, čistenie odvodňovacích rigolov okolo miestnych komunikácii , výrub brehových porastov/
- Dotácia z Úradu vlády SR na odstránenie statických porúch na budove Starej školy – 10 000 Eur
- Dotácia z VÚC Žilina na organizáciu Kronerovho pohára 2012 – 900 Eur

 

Rok 2011:

- Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 v obci Staškov – 92 700 Eur
- Dotácia z Úradu práce , sociálnych vecí a rodiny Čadca – podpora zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami v obci Staškov – 24 573,93 Eur / budovanie vodozádržnych opatrení/
- Dotácia od Nadácie Orange na rekonštrukciu Rodného domu Jozefa Kronera - 10 000 Eur