Rok 2020

pdfNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Staškov na 1. polrok 2021

 

 

 

 

 

Rok 2016

pdfNávrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016


Rok 2011

pdfInformatívna správa z vykonanej následnej finančnej kontroly z 21.2.2011
pdfSúhrnná informatívna správa z vykonanej kontroly z 21.3.2011
pdf
Kontrola v zmysle uznesenia č.2/2010 B2 zo 4.2.2011
pdfInformatívna správa o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri následných finančných kontrolách v roku 2009

pdfInformatívna správa o vykonanej kontrole aktualizácie Všeobecne záväzných nariadení Obce Staškov


Rok 2010

pdfInformatívna správa z vykonanej kontroly z 26. 1. 2010
pdfSpráva o kontrolnej činnosti za rok 2009
pdfStanovisko k čerpaniu návratných zdrojov financovania
pdfInformatívna správa z vykonanej kontroly evidencie majetku obce, ZŠ a MŠ Staškov

pdfInformácia z vykonanej kontroly z 24.5.2010
pdfInformácia o nesplnených uzneseniach z rokovania OZ obce Staškov z 25.6.2010
pdfSpráva o výsledku kontroly z 5.8.2010
pdfVýsledok kontroly porušenia uznesení z 21.9.2010
pdfKontrola plnenia a porušenia uznesení za I. polrok 2009
pdfStanovisko k čerpaniu návratných zdrojov financovania
pdfInformatívna správa z vykonanej kontroly prác pri učebni v telocvični ZŠ Staškov
pdf
Splnenie úlohy uloženej uznesením č.12/2010 z 24. 9. 2010 B/3 a č.11/2010 z 27.8.2010
pdfSpráva z vykonanej kontroly zmluvy o dielo, dodatku č. 1 a 3 a faktúr pri asfaltovaní