TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

multi ihrisko staskov 2Spracovaný podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. októbra 2010

Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb združujúcich sa na viacúčelovom ihrisku, ako aj povinnosti obce Staškov, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom ihriska. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť na ihrisku. Prevádzkový poriadok ihriska bude vyvesený na verejne prístupnom mieste pri vstupe na ihrisko.

Identifikačné údaje zariadenia:
Vlastník zariadenia: Obec Staškov
IČO: 00314293
tel. č.: 041/4346233
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Za prevádzku viacúčelového ihriska zodpovedá Základná škola, Staškov.


Charakteristika zariadenia a užívateľov:

Športové zariadenie na účely prevádzkového poriadku je nekryté ihrisko o rozmere 40 X 20 m s umelým trávnatým povrchom, vlastným oplotením tvoriace mantinelový systém okolo ihriska do výšky 1 m a PE oplotením z ochrannej siete do celkovej výšky 4 m, umelým osvetlením a komplexným vybavením pre mini-futbal, floorbal, tenis, volejbal, basketbal, nohejbal. Viacúčelové ihrisko je súčasť areálu Základnej školy v Staškove. Užívateľmi zariadenia sú predovšetkým žiaci základnej školy, obyvatelia obce (mládež a dospelí), telovýchovné a športové oddiely resp. záujmové združenia, právnické osoby.


Účel použitia:

Viacúčelové športové ihrisko je určené na športové vyžitie obyvateľov obce Staškov ako aj iných obcí. Poskytuje služby k plneniu výchovno-vzdelávacích cieľov pre žiakov školy vo vyučovacom čase v oblasti výučby predmetu telesná výchova, športová príprava a organizácii športových súťaží. V mimovyučovacom čase pre bude slúžiť všetkým občanom na rozvíjanie športového talentu. Ihrisko je možné prenajať aj občanom, ktorí nebývajú v obci.


Prevádzka ihriska

V dni školského vyučovania:
8.00 – 13.05 hod. - pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ Staškov
13.05 – 21.00 hod. - pre záujmové krúžky, mimoškolskú činnosť, zložky pôsobiace v obci

V dňoch mimo školského vyučovania:
8.00 – 21.00 hod. - pre verejnosť a amatérske i profesionálne športové kluby

V prípade nepriaznivého počasia (dážď, silný vietor, sneh a pod.) je ihrisko zatvorené!


Prenájom ihriska:

Prenájom zariadenia pre športovú činnosť v mimo vyučovacom čase je na základe podania ústnej alebo písomnej žiadosti zapísanej v prevádzkovej knihe s rozpisom využívania ihriska.
Prenájom pre športové a záujmové krúžky pôsobiace v obci a krúžky vykonávajúce činnosť pri ZŠ Staškov je bezplatný, podmienený prítomnosťou vedúceho krúžku alebo trénera oddielu.

Pre neregistrovaných amatérskych športovcov z obce Staškov za 1 hod. využívania športoviska je poplatok 4 € (bez osvetlenia), 7 € (s osvetlením).

Pre užívateľov, ktorí nie sú obyvateľmi obce Staškov za 1 hod. využívania športoviska je poplatok 8 € (bez osvetlenia), 11 € (s osvetlením).

Nájomca zaplatí cenu za prenájom ihriska do pokladne správcovi ihriska. Správca je povinný vystaviť nájomcovi doklad o zaplatení. V prípade dlhodobého pravidelného prenájmu je nájomca povinný zaplatiť nájomné vopred na dohodnutú dobu nájmu. V prípade nevyužitia predplatenej doby nájomcom z akýchkoľvek dôvodov (prekážka zo strany nájomcu alebo nespôsobilosť ihriska) sa nájomné nevracia. Nájomca, alebo ním poverená osoba, je povinný na vyzvanie správcom predložiť potvrdenie o zaplatení.


Vstup na viacúčelové ihrisko:

 • žiaci ZŠ v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby,
 • organizované skupiny pod dozorom zodpovednej osoby vo veku min. 18 rokov,
 • maloleté deti musia byť sprevádzané dospelou osobou.

Nájomcom môže byť:

 1. Fyzická osoba staršia ako 18 rokov preukazujúca sa preukazom totožnosti.
 2. Právnická osoba preukazujúca sa výpisom z obchodného registra prípadne iného registra alebo živnostenským listom.
 3. Iné subjekty v zmysle platných právnych predpisov SR (obec, záujmové združenie, verejnoprávne inštitúcie a pod.).

Povinnosti športovcov resp. nájomcov ihriska:

 • dodržiavať časový harmonogram rozpisu prenájmu,
 • na ihrisko vstupovať len cez vstupnú bránku,
 • vstupovať na ihrisko len v čistej športovej obuvi, ktorá je priamo určená pre hru na umelej tráve. Je zakázané vstupovať v šrubových kopačkách alebo tretrách.
 • po povrchu je zakázané šmýkať ťažké predmety,
 • je prísne zakázané úmyselne poškodzovať mantinely, bránky, stožiare, ochranné sitá a ostatné vybavenie športoviska. Za úmyselné poškodenie majetku ihriska nesie zodpovednosť nájomca ihriska.
 • okamžite odstraňovať z plochy mechanické nečistoty (lístie, papiere a pod.), ktoré môžu spôsobiť úraz,
 • počas športovej činnosti je prísny zákaz fajčenia, užívania alkoholu a iných drog,
 • neznečisťovať ihrisko a okolie ihriska odpadom z prineseného občerstvenia (sklom, papierom, plastovými fľašami, plechovkami, pivnými pohármi, cigaretami, žuvačkami...), petardami a pod.
 • je zakázané vodiť do areálu ihriska psov a iné zvieratá,
 • dodržiavať pravidlá BOZP,
 • dodržiavať ďalšie pokyny správcu ihriska.

Povinnosti správcu ihriska:

 • evidovať žiadosti o prenájom ihriska,
 • vyberať peniaze podľa tohto prevádzkového predpisu a na konci mesiaca s harmonogramom prenájmu ihriska odovzdávať do pokladne Obecného úradu,
 • odomykať a uzatvárať športový areál,
 • dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov firmy Sport Service Martin,
 • dbať o správne a efektívne využitie umelého osvetlenia ihriska,
 • úzko spolupracovať s riaditeľom školy a nájomcami pri zabezpečení verejného poriadku,
 • podieľať sa na organizácii školských, mimoškolských a verejných športových podujatí a akcií uskutočňovaných na ihrisku,
 • dbať o dodržiavanie pravidiel BOPZ,
 • v prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod rýchlej zdravotnej služby,
 • viesť záznamy o opravách a údržbe ihriska, podieľať sa na opravách,
 • bezodkladne informovať starostu obce o vzniknutých škodách na majetku obce,
 • vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť,
 • starať sa o čistotu okolia ihriska, pravidelne dávať vyvážať smetnú nádobu.

Podmienky prenájmu:

 1. Vstup na ihrisko je možný len na základe súhlasu správcu alebo inej zodpovednej osoby areálu po zaplatení nájomného.
 2. Spôsobilosť ihriska na používanie a prenájom z titulu nepriaznivého počasia resp. technického stavu ihriska posudzuje správca.
 3. Užívateľ je povinný dodržiavať v priestoroch ihriska zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnej ochrany.
 4. Majiteľ športového zariadenia ani správca nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie užívateľa počas vykonávania športovej činnosti na ihrisku. Plnú zodpovednosť za svoje zdravie nesú v čase prenájmu ihriska nájomcovia resp. užívatelia.
 5. Pri športovej činnosti a zdržiavaní sa na ihrisku sa treba riadiť pravidlami slušného správania, prevádzkovým poriadkom a pokynmi správcu športoviska.
 6. V areáli ihriska a na ihrisku je zakázané:
  • lezenie na konštrukcie športoviska, basketbalové koše resp. futbalové brány,
  • preliezanie plotov a brán,
  • fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky,
  • používať športovisko na iné účely ako je určené a iným ako obvyklým spôsobom,
  • vstupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,
  • vstupovať na hraciu plochu v kopačkách alebo atletických tretrách s klasickými oceľovými klincami, kolieskových korčuliach, topánkach na podpätkoch alebo inej nevhodnej obuvi,
  • vstupovať na ihrisko s bicyklom, vodiť psov, znečisťovať areál ihriska odpadkami.
 7. V prípade nevhodného správania (hrešenie, vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, používanie nevhodného športového náradia, poškodzovanie majetku obce a pod.) je správca alebo iná zodpovedná osoba oprávnená okamžite vykázať poškodzovateľa z areálu. Úmyselné poškodzovanie viacúčelového ihriska a jeho zariadenia je považované za vážne porušenie prevádzkového poriadku. Majiteľ ihriska je oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody.
 8. Užívatelia ihriska sú povinní riadiť sa a dodržiavať časový harmonogram športoviska.
 9. Časový harmonogram využitia ihriska zostavuje a riadi správca areálu.
 10. Prenájom ihriska si možno rezervovať u správcu vopred telefonicky alebo osobne. Ak sa nájomca nedostaví na rezervované ihrisko do 15 minút od začiatku plynutia rezervácie, môže správca alebo osoba zodpovedná za prenájom ihrisko prenajať tomu, kto prejaví záujem o tento termín. V prípade nepriaznivého počasia v rezervovanom čase si nájomca môže po dohode so správcom vybrať náhradný termín.
Vstupom do areálu ihriska vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.
 

Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a príslušenstvom pri MŠ

DSC 0948

Prevádzkový poriadok

viacúčelového ihriska

pri MŠ Staškov

Spracovaný podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňa : 1.04.2016

Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb združujúcich sa na viacúčelovom ihrisku, ako aj povinnosti obce Staškov, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom ihriska.

Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť na ihrisku.

Prevádzkový poriadok ihriska bude vyvesený na verejne prístupnom mieste pri vstupe na ihrisko.


Identifikačné údaje zariadenia:

Vlastník zariadenia: Obec Staškov

IČO:  00314293

Kontakt:
tel. č.: 041/4346233

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prevádzkovateľ, správca :                        

MŠ Staškov 364, IČO: 037903021

Tel.č. 041/ 4346258, 0911873773

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Osoby zodpovedné za prevádzku:

Pavol Ďurkáč - správca.

Tel. č.: 0915 096266

 

Charakteristika zariadenia a užívateľov:

Športové zariadenie na účely prevádzkového poriadku je nekryté ihrisko o rozmere 18x36 m s umelým trávnatým povrchom, vlastným oplotením tvoriace mantinelový systém okolo ihriska do výšky 1 m a PE oplotením z ochrannej siete do celkovej výšky 4 m, umelým osvetlením a komplexným vybavením pre mini-futbal, floorbal, tenis, volejbal, nohejbal. Viacúčelové ihrisko je súčasť areálu Materskej školy v Staškove.

Užívateľmi zariadenia sú predovšetkým deti materskej školy, obyvatelia obce (mládež a dospelí), telovýchovné a športové oddiely resp. záujmové združenia, právnické osoby.


Účel použitia:

Viacúčelové športové ihrisko je určené na športové vyžitie obyvateľov obce Staškov ako aj iných obcí. Poskytuje služby k plneniu výchovno-vzdelávacích cieľov pre deti materskej školy na pobyte vonku, v oblasti výchovno-vzdelávacích a záujmových činností, a organizácii športových súťaží. V popoludňajších hodinách bude slúžiť všetkým občanom na rozvíjanie športového talentu. Ihrisko je možné prenajať aj občanom, ktorí nebývajú v obci.


Prevádzka ihriska:

V dňoch školského vyučovania:

6,30 – 14.30 hod. - pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ Staškov ( vo výnimočných prípadoch môže byť aj v dopoludňajších hodinách prenajaté pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach po dohode s riaditeľkou školy).

14,30 – 21.30 hod. - športová činnosť, záujmové krúžky, mimoškolskú činnosť,

Od 16,00- 20,00 hod. bezplatne pre deti do 15 rokov v prípade, že ihrisko nebude prenajaté amatérskym i profesionálnym športovým klubom

 

V dňoch mimo školského vyučovania:

8.00 – 21.30 hod.- pre deti, verejnosť a amatérske i profesionálne športové kluby

V prípade nepriaznivého počasia (dážď, silný vietor, sneh a pod.) je ihrisko zatvorené!


Prenájom ihriska:

Prenájom zariadenia pre športovú činnosť v mimo vyučovacom čase je na základe podania ústnej alebo písomnej žiadosti zapísanej v prevádzkovej knihe s rozpisom využívania ihriska.

Prenájom pre deti do 15 rokov, športové a záujmové krúžky pôsobiace v obci a krúžky vykonávajúce činnosť pri CVČ Staškov je bezplatný, podmienený prítomnosťou vedúceho krúžku alebo trénera oddielu.

Pre neregistrovaných amatérskych športovcov z obce Staškov za 1 hod. využívania športoviska je poplatok 4 € (bez osvetlenia), 7€ (s osvetlením).

Pre užívateľov, ktorí nie sú obyvateľmi obce Staškov za 1 hod. využívania športoviska je poplatok 8 € (bez osvetlenia), 11€ (s osvetlením).

Nájomca zaplatí cenu za prenájom ihriska do pokladne správcovi ihriska. Správca je povinný vystaviť nájomcovi doklad o zaplatení.. Nájomca, alebo ním poverená osoba, je povinný na vyzvanie správcom predložiť potvrdenie o zaplatení.


Vstup na viacúčelové ihrisko:

- deti MŠ v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby,

- organizované skupiny pod dozorom zodpovednej osoby vo veku min. 18 rokov,

- maloleté deti musia byť sprevádzané dospelou osobou.                                                                        


Nájomcom môže byť:

1. Fyzická osoba staršia ako 18 rokov preukazujúca sa preukazom totožnosti.

2. Právnická osoba preukazujúca sa výpisom z obchodného registra prípadne iného registra alebo živnostenským listom.

3. Iné subjekty v zmysle platných právnych predpisov SR (obec, záujmové združenie, verejnoprávne inštitúcie a pod.).

Povinnosti športovcov resp. nájomcov ihriska:

- dodržiavať časový harmonogram rozpisu prenájmu,

- na ihrisko vstupovať len cez vstupnú bránku,

- vstupovať na ihrisko len v čistej športovej obuvi, ktorá je priamo určená pre  hru na umelej tráve. Je zakázané vstupovať v šrubových kopačkách alebo  tretrách.

- po povrchu je zakázané šmýkať ťažké predmety,

- je prísne zakázané úmyselne poškodzovať mantinely, bránky, stožiare, ochranné sitá a ostatné vybavenie športoviska. Za úmyselné poškodenie majetku ihriska nesie zodpovednosť nájomca ihriska.

- okamžite odstraňovať z plochy mechanické nečistoty (lístie, papiere a pod.), ktoré môžu spôsobiť úraz,

- počas športovej činnosti je prísny zákaz fajčenia, užívania alkoholu a iných drog,

- neznečisťovať ihrisko a okolie ihriska odpadom z prineseného občerstvenia (sklom, papierom, plastovými fľašami, plechovkami, pivnými pohármi, cigaretami, žuvačkami...), petardami a pod.

- je zakázané vodiť do areálu ihriska psov a iné zvieratá,

- dodržiavať pravidlá BOZP,

- dodržiavať ďalšie pokyny správcu ihriska.


Povinnosti správcu ihriska:

- evidovať žiadosti o prenájom ihriska,

- vyberať peniaze podľa tohto prevádzkového predpisu a na konci mesiaca s harmonogramom prenájmu ihriska odovzdávať do pokladne Obecného úradu,

- odomykať a uzatvárať športový areál,

- dbať o správne a efektívne využitie umelého osvetlenia ihriska,

- úzko spolupracovať s riaditeľom školy a nájomcami pri zabezpečení verejného poriadku,

- podieľať sa na organizácii školských, mimoškolských a verejných športových podujatí a akcií uskutočňovaných na ihrisku,

- dbať o dodržiavanie pravidiel BOPZ,

- v prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod rýchlej zdravotnej služby,

- viesť záznamy o opravách a údržbe ihriska, podieľať sa na opravách,

- bezodkladne informovať starostu obce o vzniknutých škodách na majetku obce,

- vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť,

- starať sa o čistotu okolia ihriska, pravidelne dávať vyvážať smetnú nádobu.

Podmienky prenájmu:

 1. Vstup na ihrisko je možný len na základe súhlasu správcu alebo inej zodpovednej osoby areálu po zaplatení nájomného.
 2. Spôsobilosť ihriska na používanie a prenájom z titulu nepriaznivého počasia resp. technického stavu ihriska posudzuje správca.
 3. Užívateľ je povinný dodržiavať v priestoroch ihriska zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnej ochrany.
 4. Majiteľ športového zariadenia ani správca nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie užívateľa počas vykonávania športovej činnosti na ihrisku. Plnú zodpovednosť za svoje zdravie nesú v čase prenájmu ihriska nájomcovia resp. užívatelia.
 5. Pri športovej činnosti a zdržiavaní sa na ihrisku sa treba riadiť pravidlami slušného správania, prevádzkovým poriadkom a pokynmi správcu športoviska.
 6. V areáli ihriska a na ihrisku je zakázané:

- lezenie na konštrukcie športoviska, basketbalové koše resp. futbalové brány,
- preliezanie plotov a brán,

- fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky,

- používať športovisko na iné účely ako je určené a iným ako obvyklým spôsobom,

- vstupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,

- vstupovať na hraciu plochu v kopačkách alebo atletických tretrách s klasickými oceľovými klincami, kolieskových korčuliach, topánkach na podpätkoch alebo inej nevhodnej obuvi,

- vstupovať na ihrisko s bicyklom, vodiť psov, znečisťovať areál ihriska odpadkami.

 1. V prípade nevhodného správania (hrešenie, vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, používanie nevhodného športového náradia, poškodzovanie majetku obce a pod.) je správca alebo iná zodpovedná osoba oprávnená okamžite vykázať poškodzovateľa z areálu. Úmyselné poškodzovanie viacúčelového ihriska a jeho zariadenia je považované za vážne porušenie prevádzkového poriadku. Majiteľ ihriska je oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody.
 2. Užívatelia ihriska sú povinní riadiť sa a dodržiavať časový harmonogram športoviska.
 3. Časový harmonogram využitia ihriska zostavuje a riadi správca areálu.
 4. Prenájom ihriska si možno rezervovať u správcu vopred telefonicky alebo osobne. Ak sa nájomca nedostaví na rezervované ihrisko do 15 minút od začiatku plynutia rezervácie, môže správca alebo osoba zodpovedná za prenájom ihrisko prenajať tomu, kto prejaví záujem o tento termín. V prípade nepriaznivého počasia v rezervovanom čase si nájomca môže po dohode so správcom vybrať náhradný termín.

Vstupom do areálu ihriska vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.