TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

Obecný technický podnik Staškov - príspevková organizácia

Ul. Jozefa Kronera č. 588, 023 53  Staškov

IČO: 47 884 355, DIČ: 2024125026

č. účtu: SK 9356 0000 0000 7796432002

Nie sme platcami DPH!

 

Telefónne kontakty

Na tel. čísle Po - Pia v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.

0948 610 807 - vedúci OTP Staškov (Palica Peter)
0940 526 150 - hlásenie porúch verejného osvetlenia, rozhlasu a údržba obce (Oškrobaný Marián)

Obecný technický podnik Staškov je zriadený od 1. 8. 2014.

Je príspevková organizácia obce, ktorá plní úlohy obce v rozsahu vymedzenom Obcou Staškov.

Vedúcim Obecného technického podniku je od 01.01.2018 Peter Palica.

V rámci svojej hlavnej činnosti vykonáva najmä výstavbu, rekonštrukciu, opravy a údržby budov vo vlastníctve obce.


Zabezpečuje:

- odvoz komunálneho odpadu a separovaného odpadu a čistenie obce,
- výstavbu a údržbu verejných priestranstiev, verejnej zelene, kosenie trávy,

- opiľovanie stromov a kríkov, výsadbu stromov, kríkov a kvetín,

- vianočnú výzdobu obce,

- opravu a údržbu lavičiek, detských ihrísk, autobusových zastávok, verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, kultúrnych pamiatok, výstavbu, rekonštrukciu,

- opravu a údržbu obecného cintorína a stavebných objektov, ktoré sú jeho súčasťou,

- upratovacie služby počas kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach organizovaných obcou, 

- zabezpečuje rozvoz stravy pre seniorov.

Vykonáva správu miestnych komunikácií, opravu a údržbu dopravného značenia a kanálových vpustí.

Obecný technický podnik Staškov môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti.

  • Krížová cesta Staškov

    Krížová cesta002

    Obecný technický podnik za pomoci miestnych murárskych majstrov začal s výstavbou jednotlivých zastavení Krížovej cesty od Kaplnky Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Grúni po drevený kríž na Vrchmostoch.