TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdf subor

Obec Staškov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 9a Zákona č.138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj majetku Obce Staškov, nehnuteľnosť v katastrálnom území Staškov, zapísaná na LV č.1179, vedeného Správou katastra Čadca

- parcela C KN 408/1 o výmere 305 m2 Trvalé trávne porasty

Identifikačné údaje vyhlasovateľa / predávajúceho
Názov : Obec Staškov
Zastúpená : Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce
Sídlo: Ul. Jozefa Kronera č. 588, 023 53 Staškov
IČO: 00 314 293
DIČ: 20 20 55 32 71
Bankové spojenie: Prima banka a.s. Čadca
Číslo účtu: 0279615001/5600
IBAN: SK81 5600 0000 0002 7961 5001
(ďalej len vyhlasovateľ)

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

1. súťaž sa začína dňom 22.03.2017 t.j. dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli obce Staškov, na internetovej stránke obce Staškov www.staskov.sk a v regionálnej tlači – v týždenníku Kysuce
2. návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej, zalepenej obálke, na ktorú uvedie meno, adresu účastníka, meno, adresu vyhlasovateľa a označenie Obchodná verejná súťaž CKN 408/1 – NEOTVÁRAŤ v termíne do 21.04.2017 do 12:00 hod.

V obálke účastník predloží:
a) doklad preukazujúci totožnosť účastníka, fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ – predložia kópiu občianskeho preukazu a právnická osoba predloží originál, resp. overenú kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace
b) písomný súhlas účastníka so spracovaním osobných údajov pre účely obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ( je k dispozícii na www.staskov.sk alebo na Obecnom úrade Staškov u pani Mgr. Gottwaldovej č.t. 041/4302725 a predkladá ho fyzická osoba a fyzická osoba podnikateľ)
c) písomný súhlas účastníka s podmienkami súťaže (je k dispozícii na www.staskov.sk alebo na Obecnom úrade Staškov u pani Mgr. Gottwaldovej č.t. 041/4302725)
d) návrh kúpnej zmluvy v piatich vyhotoveniach podľa §588 a nasl. Občianskeho zákonníka s nasledovnými podmienkami:
• záväzok kupujúceho, že kúpnu cenu za prevádzanú nehnuteľnosť zaplatí pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, najneskôr do 30 dní odo dňa obdŕžania oznámenia o vyhodnotení Obchodnej verejnej súťaže
• záväzok kupujúceho, že zaplatí správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
• návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný oprávnenou osobou.
3. minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je 20,- Eur
4. účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné
5. obálka musí byť doručená osobne alebo poštou na adresu: Obec Staškov, Ulica Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov, cez podateľňu tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr v posledný deň určený na predkladanie súťažných ponúk t.j. 21.04.2017 do 12:00 hod
6. do súťaže nebude zahrnutý návrh, ktorý nespĺňa obsahové alebo formálne podmienky vyhlásenej súťaže, alebo bol predložený po lehote určenej v podmienkach súťaže
7. vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 27.04.2017
8. oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým uchádzačom do 30 dní od vyhodnotenia súťaže
9. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- odmietnuť všetky predložené návrhy
- zrušiť celú verejnú obchodnú súťaž
- predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže
Účastníci súťaže môžu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrh zmluvy, a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov, len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.
10. za úspešného uchádzača bude vyhlásený ten, ktorý splní všetky podmienky súťaže a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za 1 m2 pozemku
11. obhliadka parcely na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore č.t. 0905 863 031 u pána Ing. Šimčiska
12. účastníci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej súťaži
13. súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej 1 súťažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej obchodnej súťaže
14. v prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť rozhodne skorší termín doručenia návrhu vyhlasovateľovi
15. Obec Staškov nie je platcom DPH

Spôsob prevodu a podmienky obchodnej verejnej súťaže podľa § 9 ods. 2 písm. a, b zákona č.138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo Obecné zastupiteľstvo v Staškove dňa 23.02.2017 uznesením č. 25/2017.

Ing.Ladislav Šimčisko
starosta obce

jpgInformatívna kópia z mapy 2.06 MB

pdfObchodná verejná súťaž386.69 KB