TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdf subor

Obec Staškov podľa §9 ods. 1 zák.č.63/1973 Zb. O verejných zbierkach a o lotériach a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov a podľa § 9 ods.3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e dobrovoľnú zbierku na financovanie výstavby: Kaplnky na Grúni.

Usporiadateľ zbierky: Obec Staškov 588, 023 53, IČO: 00314293

Účel zbierky: financovanie výstavby kaplnky na Grúni

Miesto konania zbierky: územný obvod obce Staškov

Čas konania zbierky: od 26.04.2013

 

Spôsob konania zbierky: zriadený účet č. 0279616004/5600 v Prima banke, a.s., na ktorý je možné poukázať ľubovoľnú čiastku, alebo prispieť vkladom v hotovosti do pokladne OÚ Staškov.

V časopise Spravodaj obce bude vyhotovený prehľad vkladov, výpis z banky. 

 

Predpokladané náklady spojené s konaním zbierky: Zbierka bude zabezpečovaná pracovníkmi obce a poslancami obecného zastupiteľstva. 

Použitie zbierky: zbierkou získané prostriedky budú použité na financovanie výstavby Kaplnky na grúni

Vyúčtovanie zbierky: O výsledkoch zbierky a použití finančných prostriedkov získaných zbierkou, bude starosta obce informovať obecné zastupiteľstvo a občanov obce. 

pdfKaplnka na Grúni113.22 KB