TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdf subor

Obec Staškov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj majetku Obce Staškov, nehnuteľnosti v katastrálnom území Staškov, zapísané na LV č.1179, vedeného Správou katastra Čadca

- parcela C KN 6522/3 o výmere 271 m2 Zastavané plochy a nádvoria
- parcela C KN 6522/13 o výmere 1017 m2 Zastavané plochy a nádvoria
- parcela C KN 6522/14 o výmere 232 m2 Zastavané plochy a nádvoria
- parcela C KN 6522/15 o výmere 75 m2 Zastavané plochy a nádvoria
- parcela C KN 6522/16 o výmere 208 m2 Zastavané plochy a nádvoria
- parcela C KN 6522/17 o výmere 272 m2 Zastavané plochy a nádvoria
- parcela C KN 6522/18 o výmere 1446 m2 Zastavané plochy a nádvoria

Ponuku je možné podať na jednu parcelu alebo na viac parciel spoločne. Uvedené parcely sa nachádzajú oproti futbalovému ihrisku a základnej škole v Zákopčí, medzi a v okolí bytových domov s.č. 821 a 835. V danej lokalite je možnosť napojenia na nasledujúce inžinierske siete: elektrina, plyn, verejný vodovod, verejná kanalizácia.

Identifikačné údaje vyhlasovateľa / predávajúceho
Názov : Obec Staškov
Zastúpená : Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce
Sídlo : ul. Jozefa Kronera č. 588, 023 53 Staškov
IČO : 00 314 293
DIČ : 20 20 55 32 71
Bankové spojenie :Prima banka a.s. Čadca
Číslo účtu : 0279615001/5600
(ďalej len vyhlasovateľ)

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

1. Súťaž sa začína dňom 22.03.2017 t.j. dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli obce Staškov, na internetovej stránke obce Staškov www.staskov.sk a v regionálnej tlači – v týždenníku Kysuce.
2. Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej, zalepenej obálke, na ktorú uvedie meno, adresu účastníka, meno, adresu vyhlasovateľa a označenie Obchodná verejná súťaž-NEOTVÁRAŤ v termíne do 21.04.2017 do 12:00hod.
3. Ponuku je možné podať na jednu parcelu alebo na viac parciel spoločne vrámci jednej ponuky.

V obálke účastník predloží:
a) doklad preukazujúci totožnosť účastníka, fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ – predložia kópiu občianskeho preukazu a právnická osoba predloží originál, resp. overenú kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace
b) písomný súhlas účastníka so spracovaním osobných údajov pre účely obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ( je k dispozícii na www.staskov.sk alebo na Obecnom úrade Staškov u pani Mgr. Gottwaldovej č. t. 041/4302725 a predkladá ho fyzická osoba a fyzická osoba podnikateľ).
c) písomný súhlas účastníka s podmienkami súťaže (je k dispozícii na www.staskov.sk alebo na Obecnom úrade Staškov u pani Mgr. Gottwaldovej č. t. 041/4302725).
d) návrh kúpnej zmluvy v piatich vyhotoveniach podľa §588 a nasl. Občianskeho zákonníka s nasledovnými podmienkami:
• záväzok kupujúceho, že kúpnu cenu za prevádzanú nehnuteľnosť(resp.nehnuteľnosti) zaplatí pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania oznámenia o vyhodnotení Obchodnej verejnej súťaže
• záväzok kupujúceho, že zaplatí správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
• návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný oprávnenou osobou.
4. Minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je 10,- Eur.
5. Účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné .
6. Obálka musí byť doručená osobne alebo poštou na adresu: Obec Staškov, Ulica Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov, cez podateľňu tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr v posledný deň určený na predkladanie súťažných ponúk t.j. 21.04.2017 do 12:00 hod.
7. Do súťaže nebude zahrnutý návrh, ktorý nespĺňa obsahové alebo formálne podmienky vyhlásenej súťaže, alebo bol predložený po lehote určenej v podmienkach súťaže
8. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 27.04.2017.
9. Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým uchádzačom do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- odmietnuť všetky predložené návrhy
- zrušiť celú verejnú obchodnú súťaž
- predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
Účastníci súťaže môžu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrh zmluvy, a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov, len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.
11. Za úspešného uchádzača bude vyhlásený ten, kto splní všetky podmienky súťaže a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za 1 m2 pozemku. V prípade záujmu o viac parciel spoločne bude rozhodujúca celková ponuka. Predávajúci má právo uprednostniť ponuku toho záujemcu, ktorý má záujem o viac parciel, bez ohľadu na priemernú cenu za 1m2.
12. Obhliadka parciel na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore č.t. 0905 863 031 u pána Ing. Šimčiska
13. Účastníci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej súťaži.
14. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej 1 súťažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej obchodnej súťaže.
15. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť rozhodne skorší termín doručenia návrhu vyhlasovateľovi.
16. Obec Staškov nie je platcom DPH.

Spôsob prevodu a podmienky obchodnej verejnej súťaže podľa § 9 ods. 2 písm. a, b Zákona č.138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo Obecné zastupiteľstvo v Staškove dňa 23.02.2017 uznesením č. 25/2017

Ing.Ladislav Šimčisko
starosta obce

jpgInformatívna kópia z mapy 1.88 MB

pdfObchodná verejná súťaž386.35 KB