TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdf subor

pdfVerejná obchodná súťaž 

Vyhlasovateľ OVS: Obec Staškov

so sídlom:ul.Jozefa Kronera č.588, 023 53 Staškov

IČO: 00314293

DIČ: 2020553271

Zastúpená: Ing.Ladislavom Šimčiskom – starostom obce  

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko,a.s.pobočka Čadca

Číslo účtu:SK81 5600 0000 0002 7961 5001

Obec Staškov

Vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č.138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom majetku Obce Staškov – nebytový priestor o výmere 56,32 m2, nachádzajúci sa na prízemí budovy č. s. 858, postavenej na parcele 111/17 v katastrálnom území Staškov. napísanej na LV č.1179 vedeného na Okresnom úrade Čadca, odbor katastrálny.

- spoločné priestory a to chodbu pred vstupom do predajne, ktorá sa bude užívať spoločne s nájomcom predajne kvetov.

Identifikačné údaje vyhlasovateľa/prenajímateľa/

Názov: Obec S T A Š K O V
Sídlo: ul.Jozefa Kronera č.588, 023 53 Staškov
Zastúpený: Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Čadca
číslo účtu: 0279615001/5600
IČO: 00314293
DIČ:  2020553271
(ďalej len vyhlasovateľ)

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

l. súťaž sa začína 7.12.2016 t.j.dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli obce Staškov, na internetovej stránke obce Staškov www.staskov.sk. A v regionálnej tlači- v týždenníku KYSUCE.

2.návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej, zalepenej obálke, na ktorú uvedie meno,adresu účastníka, meno, adresu vyhlasovateľa a označenie Obchodná verejná súťaž „PRENÁJOM č.858- neotvárať“ v termíne do 9.1.2017 do 13,00hod

V obálke účastník predloží:

a/doklad preukazujúci totožnosť účastníka: fyzická osoba- kópiu občianskeho preukazu, fyzická osoba podnikateľ- kópiu občianskeho preukazu a výpisu zo živnostenského listu alebo iného registra, právnická osoba- original, resp. overenú kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace

b/ písomný súhlas záujemcu o použití osobných údajov pre účely obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /je k dispozícii na www.staskov.sk, alebo na Obecnom úrade Staškov u Bc. Milky Hurinovej, č.t.: 041/43 02 729 a predkladá ho fyzická osoba a fyzická osoba podnikateľ/

c/ písomný súhlas záujemcu s podmienkami súťaže /je k dispozícii na www.staskov.sk,   alebo na Obecnom úrade Staškov u Bc. Milky Hurinovej, č.t.: 041/43 02 729/

Ďalšie podmienky:

1. účel nájmu – a to pre svoju podnikateľskú činnosť

2. nájom od 1.2.2017 na dobu neurčitú

3. výpovedná lehota 3 mesiace

4. účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné

5. hlavným kritériom súťaže bude najvyššia cena nájmu za celý nebytový priestor za mesiac

6.V cene nájmu nie sú zahrnuté nasledovné služby:

- dodávka elektrickej energie – nájomca si zabezpečí vlastný odber

- dodávka plynu na vykurovanie – nájomca si zabezpečí vlastný odber

- odvoz TKO

- dodávka vody a jej odvedenie do verejnej kanalizácie – zabezpečuje prenajímateľ, náklady budú prefakturované nájomcovi na základe podružného merania

7. obálka musí byť doručená osobne na podateľňu Obce Staškov, alebo poštou na adresu: Obec Staškov, Jozefa Kronera 588, 023 53   Staškov, tak, aby jej prijatie bolo zaevidované najneskôr v posledný deň určený na predkladanie súťažných ponúk t.j.:9.1.2017 do 13.00 hod.

8. do súťaže nebude zahrnutý návrh, ktorý nespĺňa obsahové, alebo formálne podmienky vyhlásenej súťaže, alebo bol predložený po lehote určenej v podmienkach súťaže

9. vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 11.1.2017 o 10,00 hod.

10. oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým uchádzačom do30 dní od vyhodnotenia súťaže

11. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo

a/ odmietnuť všetky predložené návrhy

b/ súťaž zrušiť

c/ predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže

Účastníci súťaže môžu dodatočne dopĺňať, alebo meniť návrhy ceny, a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov, len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.

12. za úspešného účastníka bude vyhlásený ten, ktorý splní všetky podmienky súťaže a ponúkne najvyššiu cenu za ponúkané nebytové priestory-– nebytový priestor o výmere 56,32 m2, nachádzajúci sa na prízemí budovy č. s. 858, postavenej na parcele 111/17

13. účastníci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej súťaži

14. súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej 1 súťažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej obchodnej súťaže

15. v prípade rovnakej ponúknutej ceny za prenájom rozhodne skorší termín doručenia návrhu vyhlasovateľovi

16. Obec Staškov nie je platcom DPH

 

V Staškove, dňa 30.11.2016

Ing. Ladislav Šimčisko, v.r.

Starosta obce