TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznam Obec Staškov v spolupráci s obcou Komorní Lhotka implementuje projekt „Cesta nás tam dovedie“ kód projektu 22420120021 v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013.

 

Bez názvu

 

V rámci realizácie projektu obec Staškov, vedúci partner, vybuduje obslužnú komunikáciu        k rodnému domu Jozefa Kronera, čím sa zaistí bezpečná prístupnosť pre návštevníkov rodného domu Jozefa Kronera. Obec Komorní Lhotka, hlavný cezhraničný partner, zrekonštruuje miestnu komunikáciu k ozdravnému stredisku - fínskej saune, ktorá slúži aj ako okruhový cyklochodník pre obyvateľov, turistov a kúpeľných hostí.

Celkové oprávnené výdavky HP na realizáciu projektu sú vo výške 44 048,60 EUR.

Spolufinancovanie z ERDF  37 441,31 €

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 4 404,86 €

Spolufinancovanie z rozpočtu obce 2 202,43 €

 

Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika

2007 - 2013

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia

Oblasť podpory: 2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia