TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Vážení predajcovia. V prípade, ak máte záujem predávať na trhovom mieste v našej obci je povinnosť podať žiadosť s príslušnými prílohami na základe ktorej obec vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

Žiadosť spolu s príslušnými  prílohami nájdete na web stránke obce Staškov.

Podmienky:

  • Pri ambulantnom predaji sa vydáva povolenie na základe žiadosti s príslušnými prílohami do 11:00 hod. od predávajúcich a poskytovateľov služieb.
  • Pri príležitostných trhoch je povinný predajca podať písomnú žiadosť s príslušnými prílohami dva týždne pred konaním hodových slávností a kronerovho pohára alebo pri iných kultúrno-spoločenských akciách.

Prílohy k žiadosti:

  1. Fotokópia oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov
  2. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom osoba podľa § 10 písm. b)zákona
  3. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky a predáva ich v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. c)zákona
  4. Predávajúci potravín je povinný predložiť súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
  5. Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy ERP, alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení kódu VRP alebo ORP, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu ERP (elektr. registračnej pokladnice), alebo
  6. Čestné vyhlásenie – uvedenie ustanovení osobitného predpisu, pre ktorý nie je povinnosť používať ERP alebo VRP -ustanovenia zákona c. 289/2008 Z.z.
  7. Potvrdenie o vlastníctve pôdy na dopestovanie rastlinných a živočíšnych výrobkov na

             predaj z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti       

Prílohy:

docxPríloha č. 1 Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste18.85 KB

docxPríloha č. 2  Čestné vyhlásenie15.80 KB