TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

Curver Komposter 470 l

Biologicky rozložiteľný odpad môžete odovzdať  na zberné miesto „Malá kompostáreň obce Staškov“ umiestnenej v oplotenom areáli FK Slávia Staškov na pozemku s parcelným číslom: CKN 1255

v katastrálnom území obce Staškov.

Malá kompostáreň je miesto, na ktorom môžu výlučne len obyvatelia obce Staškov odovzdať biologický rozložiteľný komunálny odpad, ktorý je rastlinného pôvodu a pochádza z katastrálneho územia obce Staškov.

Obyvatelia obce Staškov môžu bezplatne odovzdať predmetný tzv. zelený odpad, do ktorého patria: kvety, tráva, lístie, vypletá burina, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, a to poštiepkované alebo je možnosť poštiepkovať konáre do priemeru 5cm.

Do malej kompostárne nepatria  odpady obsahujúce nerozložiteľné prímesi, hnilé ovocie, cudzorodé látky, ropné, mastné látky a zvyšky živočíšneho pôvodu.