TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Oznam o zápise do 1. ročníka

Riaditeľka Základnej školy, Staškov 502 oznamuje zákonným zástupcom, že zápis   do 1. ročníka ZŠ v Staškove po dohode so zriaďovateľom bude prebiehať fyzicky za prítomnosti zákonných zástupcov dieťaťa spolu s dieťaťom dňa 22.4.2022 v čase od 13,00 do 17,00 hod.

K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonných zástupcov.

Spôsob podania prihlášky do 1. ročníka:

  1. Elektronicky: na web sídle školy zsstaskov.edupage.org bude od 1.4.2022 do 22.4.2022 prístupná elektronická prihláška, ktorú vypíše zákonný zástupca dieťaťa vopred.

Škola si prihlášku vytlačí a v čase zápisu ju zodpovedný zamestnanec skontroluje so zákonnými zástupcami dieťaťa priamo v škole, následne ju rodičia/zákonní zástupcovia podpíšu.

  1. Rodičia, ktorí nemajú možnosť vyplniť elektronickú prihlášku: vypíšu prihlášku v listinnej podobe priamo v škole počas zápisu (tlačivo na vyplnenie ,,Prihláška do 1. ročníka“ dostanú rodičia v škole).

Dôležité upozornenie:

Prihláška do 1. ročníka musí byť podpísaná oboma rodičmi.

Ak nemôžu prísť k zápisu obaja zákonní zástupcovia, môžete si prihlášku vytlačiť vopred a priniesť podpísanú oboma zákonnými zástupcami.

 V prípade že:

  1. Zákonní zástupcovia sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len jeden, vypíšte ,, Písomné vyhlásenie – dohoda zákonných zástupcov“
  2. Nie ste v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa, vypíšte ,,Písomné vyhlásenie – jeden zákonný zástupca“

Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2022 šiesty rok veku. Ide teda o deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016. Zápisu sa zúčastnia aj tí zákonní zástupcovia, ktorí chcú svojmu dieťaťu dochádzku do školy odložiť. Následne budú informovaní o ďalšom postupe, ako má rodič postupovať, ak požiada o odklad povinnej školskej dochádzky.

V prípade, že zákonný zástupca aj dieťaťom žije v zahraničí, alebo si plánuje odísť do zahraničia, musí dieťa riadne prihlásiť do kmeňovej školy v SR (teda v mieste trvalého pobytu, alebo tam, kam patrí podľa školského obvodu). Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí. Ak má dieťa dvojité občianstvo a trvale žije na území iného štátu, zákonný zástupca nemusí riešiť nič v prípade, že dieťa plánuje zaškoliť v krajine, kde má druhé občianstvo.

Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka školy