TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznam Obec Staškov oznamuje, že sa realizuje projekt o dodávke potravín (potravinového balíčka) z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Európskej únii.

Tento potravinový balíček obsahuje 20 kg múky a 20 kg cestovín. Na potravinový balíček majú nárok

1. fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke (predložia potvrdenie od príslušného úradu práce, soc. vecí a rodiny)
2. poberatelia dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje 305,00 €  (predložia rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku)
3. osoby na hranici životného minima - rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie (predložia potvrdenie od príslušného úradu práce, soc. vecí a rodiny)
4. deti v náhradnej rodinnej starostlivosti (osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predloží rozhodnutie súdu)
5. deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách

Žiadatelia, ktorí spĺňajú podmienky, nech sa dostavia v úradných hodinách do 15.08.2011 na Obecný úrad v Staškove, kanc. č. 18  na zapísanie sa do zoznamu žiadateľov o potravinový balíček. K zápisu je potrebné doniesť vyššie uvedené potvrdenia).

Konkrétne miesto a čas rozdávania potravín budú včas oznámené.