TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

pdfŽiadosť o vydanie stavebného povolenie na vodnú stavbu "Staškov-predĺženie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Staškov" - Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Vyvesené 10.01.2021