TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfZverejnenie zámeru uskutočniť predaj majetku Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa_Mária Ligocká

Zverejnené dňa 29.11.2021

Zámer predaja majetku obce bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Staškove dňa 15.12.2021