TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

 stiahnuťObstarávateľ Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") oznámenie o zmene strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030".Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 1 predmetom povinného hodnotenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa. keď bolo oznámenie zverejnené. Oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030" je zverejnené aj na internetovej stránke

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-zilinskeho-samospravneho-kraja-na-roky-2020-20

 

Vyvesené dňa 02.11.2021