TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfZverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy, Staškov  502 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer zverejnený dňa 15.10. 2021.

Zámer prenajať priestory bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Staškove dňa  26.11. 2021