TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania - "Bytový dom - 19 b.j. s príslušenstvom- SO 01 Komunikácie a spevnené plochy"

VYVESENÉ DŇA: 6. 5. 2021