TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

Curver Komposter 470 l

Zapojte sa do zberu biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý sa koná v obci Staškov 

Biologicky rozložiteľný odpad môžete odovzdať na zberné miesto "Malá kompostáreň obce Staškov" umiestnenej v oplotenom areáli FK Slávia Staškov na pozemku s parcelným číslom: CKN 1255 v katastrálnom území obce Staškov.

 

Malá kompostáreň je miesto, na ktorom môžu výlučne len obyvatelia obce Staškov odovzdať biologicky rozložiteľný odpad, ktorý je rastlinného pôvodu a pochádza z katastrálneho územia obce Staškov.

Obyvatelia obce Staškov môžu bezplatne odovzdať predmetný tzv. zelený odpad, do ktorého patria: kvety, tráva, lístie, vypletá burina, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, a to poštiepkované alebo je možnosť poštiepkovať konáre do priemeru 5 cm.

Do malej kompostárne nepatria odpady obsahujúce nerozložiteľné prímesi, hnilé ovocie, cudzorodé látky, ropné, mastné látky a zvyšky živočíšneho pôvodu. 

 Prevádzková doba : 

 

Scan2020 07 14 081333

pdfPREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

pdfDodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Staškov