TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfRozhodnutie - ,,Výrobno - skladová hala" v objektovej skladbe So 0l - Výrobno-skladová hala, So 02 - otvorené prestrešenie, So 03 -Spevnené plochy - manipulačná plocha, So 04 - Preložka vodovodu /vnútroareálový vodovod/, So 05 - Preložka plynovod /vnútroareálový NTL plynovod, So 06 - Elektrická prípojka / vnútroareálová z existujúcej PRIS/ a So 07 -Kanalizačná prípojka splašková - spoločnosť KONTAKT, s.r.o. 

Vyvesené dňa 15.03.2021