TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfZverejnenie zámeru uskutočniť predaj majetku obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Anna Hatarová

Zverejnené na Úradnej tabuli obce Staškov dňa 10.02.2021.

Zámer predaja majetku obce bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Staškove dňa 26.02. 2021.