TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

 Povinné zverejňovanie materiálov, ktoré budú prejednávané na OZ dňa 15. 12. 2020: 

 

 

pdfNávrh VZN č. 5/2020 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obci Staškov 

pdfNávrh dodatku č. 9 k VZN č. 8/2013  o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu  nákladov v školách a školských zariadeniach obce Staškov 

pdfNávrh VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Staškov 

 pdfNávrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Staškov

pdfNávrh VZN č.4/2020 o miestnom poplatku za rozvoj 

xlsPríloha č. 1 k VZN obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia 

pdfZverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy, Staškov 502 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Peter Čmelík

pdfZverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy Staškov 502 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ján Šperka 

pdfZverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov Obce Staškov v práve Základnej školy Staškov 502 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - FK Slávia Staškov 

pdfZverejnenie zámeru  uskutočniť prenájom prebytočného majetku obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Futbalový klub Slávia Staškov 

xlsxNávrh rozpočtu Obce Staškov na roky  2021/2022/2023

xlsxNávrh rozpočtu Obecný technický podnik na roky 2021/2022/2023

odsNávrh rozpočtu Materská škola Staškov na roky 2021/2022/2023

xlsNávrh rozpočtu Základná škola , Školská jedáleň, Školský klub detí, Centrum voľného času Staškov na roky 2021/2022/2023

Zverejnené dňa 30. 11. 2020