TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Obec Staškov vyberá poplatky za hrobové miesta na cintoríne na dobu 10 rokov. V prípade, ak už uplynula lehota 10 rokov  je potrebné zaplatiť si poplatok a uzavrieť novú nájomnú zmluvu za hrobové miesto: 1-hrob- 16,60€

                               2-hrob- 33,20€

                               3-hrob- 49,80€

 

Poplatky za hrobové miesta /prípadne zmeny týkajúce sa hrobového miesta/ môžete zaplatiť na Obecnom úrade v čase úradných hodín č. dverí 7. V prípade, ak hrobové miesto nebude zaplatené budeme postupovať na základe platného VZN 4/2016 Obce Staškov, bude na hrobové miesto daná výpoveď z nájmu.