TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Obec Staškov vyhlasuje výberové konanie na základe § 18 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení podmienky a spôsob do funkcie HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE STAŠKOV.

 

Kandidát do funkcie hlavného kontrolóra obce zašle, alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami  do 14.08.2020 do 13:00 hod. na Obecný úrad Staškov, ul. J. Krónera 588, 023 53  Staškov v uzatvorenej obálke označenej:

"VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE"NEOTVÁRAŤ!"

 

pdfVÝBEROVÉ KONANIE