TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfDodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Staškov

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Staškove dňa:  26.06.2020

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce  Staškov  dňa : 29.06.2020

VZN  zvesené z úradnej tabule obce     Staškov  dňa : 14.07.2020

 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 15.07.2020