TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

 

pdfNávrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Staškov

Vyvesené dňa 11.6.2020