TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfRozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu Okresného úradu Čadca, odboru ŽP na vodnú stavbu "Výrobno-skladová hala Staškov - Dažďová kanalizácia"umiestnenú na pozemkoch parc. č. :CKN 2463/47,2463/48, 2463/61,2463/9