TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

P O Z V Á N K A

Podľa § 13, odst. 4, písmeno a) zákona SNR o obecnom zriadení zvolávam plánované zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  v  Staškove,  ktoré  sa  uskutoční dňa  13.12.2019  (piatok) o  10.00 hod. v Penzióne u Veselku

 

 

Program

 

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola uznesenia
 4. Materská škola – Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
 5. Materská škola – Návrh na schválenie inventarizačnej komisie na rok 2019
 6. Základná škola Staškov 502  - rozpočtové opatrenie č. 4/2019
 7. Základná škola - Školská jedáleň  - rozpočtové opatrenie č. 4/2019
 8. Základná škola - ŠKD - rozpočtové opatrenie č. 2/2019
 9. Základná škola - CVČ - rozpočtové opatrenie č. 1/2019
 10. Základná škola - Návrh na schválenie inventarizačnej komisie na rok 2019
 11. Obecný technický podnik Staškov – Návrh rozpočtu na roky 2020/2021/2022
 12. Obecný technický podnik Staškov- Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
 13. Obecný technický podnik Staškov - Návrh na schálenie inventarizačnej komisie na rok 2019
 14. Schválenie VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Staškov
 1. Obec Staškov –Schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2019
 2. Obec Staškov - Schválenie správy o hospodárení k 30.9.2019
 3. Obec Staškov - Schválenie inventarizačnej komisie
 4. Obec Staškov - Schválenie návrhu rozpočtu na roky 2020-2022
 5. Obec Staškov - Schválenie návrhu Programového rozpočtu na roky 2020-2022
 6. Schválenie Dodatku č. 8 k VZN č. 8/2013
 7. Schválenie predaja majetku obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Margita Badurová
 8. Schválenie predaja majetku obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Strootman Henri  Hubertus Johannes
 1. Schválenie predaja majetku obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Štefan Perďoch
 2. Stanovisko od kontrolórky obce Staškov
 3. Rôzne.
 4. Diskusia.
 5. Záver.

                                   

Ing. Šimčisko Ladislav      

 starosta obce

Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25odst. 6 zákona SNR 369/1990 Zb. poslancovi  OZ  umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou  mzdy.