TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obceP O Z V Á N K A

Podľa § 13, odst. 4, písmeno a) zákona SNR o obecnom zriadení zvolávam plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Staškove, ktoré sa uskutoční dňa 27. 11. 2019 (štvrtok) o 09.00 hod. v Spoločenskej sále obecného úradu.

Program

 

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola uznesenia
 4. Materská škola – Návrh rozpočtu na  roky 2020-2022
 5. Základná škola – Návrh rozpočtu Základná škola, Staškov rok 2020 - 2022
 6. Základná škola – Návrh rozpočtu CVČ, rok 2020 - 2022
 7. Základná škola - Návrh rozpočtu Školská jedáleň, rok 2020 - 2022
 8. Základná škola - Návrh rozpočtu ŠKD, rok 2020 - 2022
 9. Základná škola  - Schválenie zámeru prenájmu nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej školy Staškov, 502 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 1. Obecný technický podnik Staškov – Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022
 2. Návrhu VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Staškov
 1. Schávelnie Dodatok č. 7 k VZN č. 8/2013
 2. Návrh rozpočtu obce Staškov na roky 2020 - 2022
 3. Schválenie predaja majetku obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Pavel Perďoch  a manželka Mária Perďochová
 1. Schálenie prenájmu pozemku obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa -Marián Turiak
 2. Rôzne.
 3. Diskusia.
 4. Záver.

                                   

Ing. Šimčisko Ladislav      

starosta obce

Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25odst. 6 zákona SNR 369/1990 Zb. poslancovi  OZ  umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou  mzdy.