TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obceP O Z V Á N K A

Podľa § 13, odst. 4, písmeno a) zákona SNR o obecnom zriadení zvolávam plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Staškove, ktoré sa uskutoční dňa 31. 10. 2019 (štvrtok) o 09.30 hod. v Spoločenskej sále obecného úradu.

 

Program

 

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 3. Sľub poslanca obce Staškov
 4. Kontrola uznesenia
 5. Materská škola – Žiadosť na zmenu finančného pásma od 01.01.2020
 6. Základná škola – Schválenie nájomnej zmluvy Stanislav Žák
 7. Základná škola – Schválenie nájomnej zmluvy FK Slávia Staškov
 8. Základná škola - Schálenie zámeru, Tomáš Sabela
 9. Základná škola - Schálenie zámeru, Martin Starchoň
 10. Základná škola - Schálenie zámeru, Katarína Brisudová
 11. Základná škola - Schálenie zámeru, Tenisový klub ZZO Čadca
 12. Základná škola - Schálenie zámeru, Marek Čambora
 13. Základná škola - Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
 14. Základná škola - Školská jedáleň – rozpočtové opatrenie č. 3/2019
 15. Základná škola – Správa o hospodárení za I. polrok 2019
 16. Základná škola - Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský

      rok 2018/2019

 1. Schávelnie návrhu Dodatok č. 7 k VZN č. 8/2013
 2. Správa o výsledku kontroly
 3. Rozpočtové opatrenie obce Staškov č. 4/2019
 4. Návrh na vyradenie majetku obce Staškov
 5. Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
 6. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Staškov
 7. Zuzana Husárová – žiadosť o zámenu parciel
 8. Rôzne.
 9. Diskusia.
 10. Záver.

                           

Ing. Šimčisko Ladislav      

starosta obce

 

Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25odst. 6 zákona SNR 369/1990 Zb. poslancovi  OZ  umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou  mzdy.