TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obceSpoločnosť Kontakt – SK , s.r.o. pôsobí v obci Staškov už dlhšie obdobie. V lokalite , ktorá bola v roku 2000 zahrnutá do územného plánu obce ako tzv. priemyselná zóna ,  vlastní pozemky i skladovú halu , kde vykonáva podnikateľskú činnosť.

Dňa 25.2.2016 sa rokovania obecného zastupiteľstva obce Staškov zúčastnili i zástupcovia tejto spoločnosti a prišli poslancom odprezentovať zámer prístavby jestvujúcej skladovej haly. Prítomní poslanci jednohlasne zámer schválili – číslo uznesenia 20/2016. Toto uznesenie i príslušná zápisnica boli riadne zverejnené na internetovej stránke obce. Naša obec pravidelne vydáva i obecný spravodaj a ten je na náklady obce doručený do každej domácnosti. Všetky uznesenia z rokovaní obecného zastupiteľstva sa v ňom zverejňujú. Domnievam sa , že každý občan , ktorý sa zaujíma o dianie v obci mal možnosť sa dozvedieť o tom , že stavebník má záujem realizovať prístavbu skladovej haly a poslanci obecného zastupiteľstva mu tento zámer schválili.

 

V ďalšom období prebehli na stavebnom úrade obce Staškov potrebné konania – územné i stavebné.

V týchto konaniach boli pre veľký počet účastníkov písomnosti doručované formou verejnej vyhlášky. Nijakým spôsobom stavebný úrad teda nezužoval okruh účastníkov konaní a svoje námietky si mohol uplatniť skutočne každý , kto sa domnieval že pripravovanou stavbou budú dotknuté jeho práva. Túto možnosť po celý čas využíval iba jeden z účastníkov konania. Prostredníctvom svojho právneho zástupcu podával rôzne námietky , s ktorými sa musel stavebný úrad vysporiadať a tak isto podával  podnety na Okresný úrad Žilina – odbor výstavby a bytovej politiky , ktorý je odvolacím orgánom. Tento štátny orgán potvrdil rozhodnutia  stavebného úradu obce Staškov a tak stavebné povolenie na túto stavbu nadobudlo právoplatnosť 15.4.2019. Ten istý účastník konania žaluje na Krajskom súde v Žiline Okresný úrad Žilina a žiada zrušenie už právoplatného stavebného povolenia. Keďže súd zatiaľ  nerozhodol  a stavebník má právoplatné stavebné povolenie , začal v tomto roku so stavebnými prácami.

Po začatí prác na základových konštrukciách stavby bol podaný podnet  na Slovenskú stavebnú inšpekciu. Táto dňa 1.8. 2019 vykonala na stavbe štátny stavebný dohľad a konštatovala nesúlad realizácie s vydaným stavebným povolením a vyzvala stavebníka , aby v prácach nepokračoval. Výstup z výkonu štátneho stavebného dohľadu bol obci doručený dňa 14.8.2019. Dňa 13.8. 2019 podal stavebník na stavebný úrad žiadosť o zmenu stavby pred dokončením – tých častí stavby , ktoré chce zrealizovať v rozpore s vydaným stavebným povolením  a projektovou dokumentáciou overenou v tomto konaní. Keďže stavebník , napriek vzniknutej situácii v stavbe pokračoval  , vydala Obec Staškov dňa 20.8.2019 Rozhodnutie o predbežnom opatrení  , v ktorom nariadila stavebníkovi zastaviť všetky práce na stavbe až do právoplatného rozhodnutia o dodatočnom povolení  už zrealizovaných  častí stavby a plánovaných zmien stavby. Dňa 16.9.2019 doručil obci  právny zástupca stavebníka Odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení o ktorom musí rozhodnúť odvolací orgán.

Dňa 27.8.2019 začal stavebný úrad z úradnej moci konanie vo veci dodatočného povolenia zmeny stavby , to znamená tých častí , ktoré už boli zrealizované a nie sú v súlade s vydaným stavebným povolením.

Dňa 17.9. 2019 sa uskutočnilo na obecnom úrade jednanie vo veci dodatočného povolenia zmeny stavby. V tomto konaní si uplatnilo svoje námietky  106 občanov , ktorí sa domnievajú , že predmetnou stavbou sú dotknuté ich práva.

Stavebný úrad bude v tejto veci konať v rámci svojich kompetencií v zmysle platnej legislatívy.

Ladislav Šimčisko , starosta obce