TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

 hlavička internethlavička internet

 

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva nástup náhradníka
Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Staškov.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Staškove o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Mgr. Ján Kubošek.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva Obce Staškov uvoľnil zvolený poslanec Štefan Hnitka a to písomným vzdaním sa svojho mandátu dňa 4. septembra 2019.

Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

V Staškove dňa 09. septembra 2019

 

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce Staškov