TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznamP O Z V Á N K A

 

Podľa § 13, odst. 4, písmeno a) zákona SNR o obecnom zriadení zvolávam plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Staškove, ktoré sa uskutoční dňa 23. 08. 2019 (piatok) o 09.30 hod. v Spoločenskej sále obecného úradu.

 

 

Program

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesenia.
4. MŠ Staškov - Plán kontinuálneho vzdelávania na šk. rok 2019-2020
5. MŠ Staškov – Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
č. 364 za školský rok 2018/2019
6. MŠ Staškov – Školský vzdelávací program, kľúčik k poznaniu
7. Schválenie VZN č. 2/2019 o používaní miestnych komunikácií v katastrálnom území obce Staškov
8. Vyradenie majetku OTP
9. Vyradenie majetku obce Staškov
10.Vyhodnotenie VOS predaja majetku obce Staškov
11. Schválenie realizácie projektu „Po Kronerovej ceste II.“
12. Správa nezávislého audítora k učtovnej závierke za rok 2018
13. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30. 06. 2019
14. Správa o hospodárení k 30. 06. 2019 obce Staškov
15. Rozpočtové opatrenie č. 3 obce Staškov
16. Príloha č. 4 k VZN obce Staškov
17. Schválenie zámeru prenájmu priestor ZŠ
18. Zámena majetku obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
19. Prevod majetku obce do správy OTP - zametacie vozidlo CITYMASTER 1250
20. Rôzne.
21. Diskusia.
22. Záver.

 

 

 

 

Ing. Šimčisko Ladislav
starosta obce

 

Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25odst. 6 zákona SNR 369/1990 Zb. poslancovi OZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy.