TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznamObec Staškov vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

podľa § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj majetku Obce Staškov, nehnuteľností v katastrálnom území Staškov, zapísané na LV č. 1179, vedeného Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor

- parcela C KN 6522/3 o výmere 271 m2 Zastavanej plochy nádvoria.

pdfsuhlas_osobne_udaje.pdf

pdfSúhlas s podmienkami obchodnej súťaže

pdfSúťaž pozemky

pdfMapka