TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdf subor

Obec Staškov

Vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č.138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom majetku Obce Staškov – nebytový priestor o výmere cca 273 m2, nachádzajúci sa na prízemí budovy č. s. 623 /kancelária , plechový prístrešok , murovaná časť prízemia/, postavenej na parcele CKN 2101/1 v katastrálnom území Staškov. napísanej na LV č.1179 vedeného na Okresnom úrade Čadca, odbor katastrálny.

pdfObchodná verejná súťaž - budova č.s. 623158.73 KB11/03/2019, 13:21

pdfSúhlas so spracovaním osobných údajov, Súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže117.3 KB11/03/2019, 13:23