TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

Prieskum trhu

Prieskum trhu na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky alebo výberu dodávateľa
Objednávateľ: Obec Staškov, ul. Jozefa Kronera 588, 023 53  Staškov
v zastúpení: Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce
  

Žiadame Vás o predloženie cenovej  ponuky na dodávku betónu a stroja na zemné práce na opravu oplotenia v areáli FK Slávia Staškov na základe uvedenej špecifikácie :

Betón suchý okolo stĺpikov B20 z praného kameniva  - 20 m3

Cenovú ponuku žiadame predložiť vrátane dopravy na miesto stavby – Futbalový klub FK Slávia Staškov

- minimálny odber v rámci čiastkovej výzvy objednávateľa – 0,5 m3

-  cenu minimálneho množstva žiadame stanoviť – cena za materiál, - cena za dopravu

 
Stroj na zemné práce s prídavným zariadením – vŕtanie dier pre usadenie stĺpikov – priemer vrtáka 30 cm  

- predpoklad práce 20 hodín

- rozloženie maximálne do 4 dní

Objednávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celý predmet súťaže.


Termín plnenia marec/2019.

Cenovú ponuku žiadame predložiť e-mailom do 05. 03. 2019 do 15. 00 hod.

V Staškove 05. 03. Vypracoval: Ing. Ladislav Šimčisko