TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdf subor

Základná škola, Staškov 502 ako správca majetku Obce Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nebytových priestorov z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Zámery budú predmetom rokovania OZ dňa 12.09.2018

pdfZámer prenájmu - ZŠ - Mažoretky EDIT

pdfZámer prenájmu - ZŠ - Peter Fuček

pdfZámer prenájmu - ZŠ - Katarína Brisudová

pdfZámer prenájmu - ZŠ - Základná umelecká škola Turzovka