TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

 

erb Kópia

 

Obec Staškov

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy, Staškov č. 364

(s predpokladaným nástupom od 01. 08. 2018)

 

pdfVýberové konanie