TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

budova č. 90

Projekt rieši modernizáciu a energetickú optimalizáciu verejnej budovy – administratívnej budovy s.č. 90 v obci Staškov.

Celý objekt je vo vlastníctve samosprávy obce Staškov a slúži výlučne na výkon jej samosprávnych funkcií. V súčasnosti je budova v nevyhovujúcom technickom stave, jej estetická hodnota je negatívna a prevádzka finančne náročná. Cieľom projektu je preto dosiahnutie nižšej energetickej náročnosti tejto budovy a tiež jej modernizácia.

Tento cieľ projektu bude naplnený realizovaním jednej hlavnej aktivity projektu a dvoch podporných aktivít. V rámci projektu budú realizované investične náročné opatrenia, na ktorých uskutočnenie by inak obec nemala dostatok vlastných zdrojov – tepelné zaizolovanie administratívnej budovy, rekonštrukcia vykurovania a elektroinštalácie, vybudovanie bezbariérového prístupu. Realizáciou projektu budú naplnené povinné merateľné ukazovatele projektu a výsledky – tým hlavným bude dosiahnutie úspory vo výške 76,5 %.