TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

Ministerstvo hospodárstva SR dňom 1. augusta 2011 vyhlasuje pre všetky domácnosti na Slovensku výzvu na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody. Záujemcovia môžu podávať žiadosti do konca novembra 2011 Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA).
Dotácie sú určené výhradne na podporu zavádzania kotlov na biomasu a slnečných kolektorov pre domácnosti. Dotovaná plocha pre kolektory inštalované na rodinné domy môže predstavovať najviac 8 m² a výška dotácie ostáva nezmenená a predstavuje 200 € na 1 m². Celkovo tak žiadatelia môžu získať maximálne 1600 € na slnečné kolektory. V prípade bytových domov je dotácia 100 € na 1 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov, pričom najvyššia dotácia je v rozsahu najviac 3 m2 na každý byt.
Výšku dotácie určenej na využívanie biomasy možno poskytnúť maximálne do výšky 30 % z kúpnej ceny jedného kotla, nainštalovaného v rodinnom dome žiadateľa, najviac však do výšky 1000 €.

viac infi na http://www.economy.gov.sk

http://www.economy.gov.sk/aktuality-dotacie-pomozu-znizit-naklady-na-energiu-v-domacnostiach-/10s136721c

Staškov je spojený s osobnosťou Jozefa Kronera

V obci sa nachádza rodný dom tohto významného slovenského herca. Každý rok sa v obci koná futbalový turnaj Kronerov pohár, jedna z najvýznamnejšíc udalostí spoločenského života Staškova.