pdf subor

V zmysle §24 odstav.5 písmena c zákona č. 596/2003 Z. z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve predkladám návrh na odvolanie p. Mgr. B. Mariakovej z funkcie riaditeľky ZŠ Staškov, a to z nasledovných dôvodov: