erb obce

pdfZverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Pitbike parts s.r.o.

Zámer zverejnený dňa 06.10.2021.

Zámer bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Staškove dňa 22.10.2021