erb obce

pdfZverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy Staškov 502 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer zverejnený dňa 04.10.2021

Zámer bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Staškove dňa 22.10.2021