erb obce

pdfZverejnenie zámeru uskutočniť zámenu majetku obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ľudmila Baculáková

Zámer zverejnený dňa: 27.07.2021

Zámer bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Staškove dňa 27.08.2021