erb obce

Zverejnenie verejnou vyhláškou -Obec Staškov vyzýva  majiteľa opusteného vozidla FORD Galaxy modrej farby, bez evidenčného čísla, ktoré je umiestnené na parcele EKN 1104/2 vedľa cestnej komunikácie lokalita Staškov-Polgrúň (pod pohostinstvom Veselka), aby svoje vozidlo odstránil v lehote do 30 dní. 

pdfVerejná vyhláška 

Vyvesené dňa 8.6.2021 na 30 dní