erb obce

pdfZverejnenie zámeru uskutočniť predaj majetku obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Pavol Perďoch a Mária Perďochová

Zverejnené dňa 31.5.2021

Zámer predaja majetku bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Staškove dňa 25. 06. 2021