erb obce

pdf Príloha č. 1 k VZN obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia

Príloha č. 1 k VZN bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Staškove dňa 26.02. 2021.