erb obce

Podľa § 13, odst. 4, písmeno a) zákona SNR o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  v  Staškove,  ktoré  sa  uskutoční dňa 26.06.2020 (t. j. piatok) o  09.00 hod. v priestoroch sobášnej miestnosti Obecného úradu v Staškove.

pdfPOZVÁNKA